Vlas­ni­ci zse

Ti­jek nov­ca $£¤ eks­pres­no odra­di­li skup­šti­nu

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Di­oni­ča­ri Za­gre­bač­ke bur­ze u sri­je­du su eks­pres­no odra­di­li Glav­nu skup­šti­nu. Oko 60% vlas­ni­ka bru­ze, ko­li­ko ih je su­dje­lo­va­lo na Skup­šti­ni, u 15 mi­nu­ta pri­hva­ti­lo je go­diš­nje iz­vje­šta­je Upra­ve i Nad­zor­nog od­bo­ra. Gu­bi­tak bur­ze od 673.000 ku­na pre­no­si se na slje­de­će pos­lov­no raz­dob­lje, a Upra­va i NO do­bi­li su raz­rješ­ni­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.