Ja­ko­vi­na u ne­mo­gu­ćoj zem­ljiš­noj mi­si­ji

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Dr­ža­va je u 21 go­di­nu u funk­ci­ju sta­vi­la sa­mo 260.000 hek­ta­ra ora­ni­ca, pa je te­ško za­mis­li­vo da će u go­di­nu da­na u za­kup po­nu­di­ti no­vih mi­li­jun hek­ta­ra

Iako još ni­je ni od­lo­žio di­ri­gent­sku pa­li­cu ko­jom ko­or­di­ni­ra kre­ira­nje no­vo­ga za­ko­na o po­ljo­pri­vred­nom zem­lji­štu, a ko­ji bi na­vod­no u jav­nu ras­pra­vu tre­bao bi­ti upu­ćen još ti­je­kom ovo­ga lip­nja, re­sor­ni mi­nis­tar Ti­ho­mir Ja­ko­vi­na tvr­di da bu­du­ći nor­ma­tiv­ni ok­vir do­no­si no­vu zem­ljiš­nu re­for­mu za ko­jom va­pi na­ci­onal­ni agrar. U ma­nje od go­di­nu da­na, pro­vo­de­ći no­vi za­kon, naj­av­lju­je Ja­ko­vi­na, u funk­ci­ju će sta­vi­ti mi­li­jun hek­ta­ra da­nas u ko­rov obras­lo­ga zem­lji­šta. Tim će po­te­zom, is­ti­če, što sa­ču­va­ti, što iz­no­va otvo­ri­ti, ukup­no naj­ma­nje 50 ti­su­ća rad­nih mjes­ta te omo­gu­ći­ti do­dat­nu pro­izvod­nju hra­ne u vri­jed­nos­ti se­dam mi­li­jar­di ku­na.

Ini­ci­ja­ti­va o no­vim hek­ta­ri­ma i rad­nim mjes­ti­ma hva­le je vri­jed­na. Pred­lo­že­ni za­kon, me­đu­tim, otva­ra niz dvoj­bi ko­je ne idu u pri­log sna­že­nju ru­ral­no­ga pros­to­ra, što za­go­va­ra EU, stva­ra­nju sred­nje ve­li­kih gos­po­dar­sta­va te ja­ča­nju nji­ho­ve kon­ku­rent­nos­ti. Za­ko­no­da­vac ni­je ogra­ni­čio broj hek­ta­ra ko­je net­ko mo­že do­bi­ti u za­kup, a stav­lja­njem gos­po­dar­skih pro­gra­ma i pri­prav­nos­ti pla­ća­nja naj­vi­še iz­li­ci­ti­ra­ne ci­je­ne u vrh kri­te­ri­ja svje­do­či da se opet po­go­du­je ve­li­kim tvrt­ka­ma. Ma­nje od pet pos­to po­ljo­pri­vred­ni­ka iz sus­ta­va pot­po­ra ima sred­njo­škol­sku ili vi­šu na­obraz­bu. Una­toč to­me, mi­nis­tar jav­nu ras­pra­vu o no­vom za­ko­nu na­mje­ra­va pro­ves­ti ko­ris­te­ći se in­ter­ne­tom.

Zad­nji rok po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma za pri­ja­vu obra­di­vih hek­ta­ra, te­me­ljem či­jeg će bro­ja ubu­du­će pri­ma­ti pot­po­re, jest 15. svib­nja 2013. Po­s­ljed­nju ka­tas­tar­sku inven­tu­ru po­ljo­pri­vred­no­ga zem­lji­šta na ov­daš­njem je pros­to­ru pro­ve­la Aus­troUgar­ska 1910. iz­mje­riv­ši 3,5 mi­li­ju­na hek­ta­ra. Da­nas je u sus­ta­vu ARKOD-a, što je uvjet za do­bi­va­nje pot­po­ra, pod obra­di­ve po­vr­ši­ne upi­sa­no sa­mo mi­li­jun i de­vet ti­su­ća hek­ta­ra. Kroz pro­tek­lo sto­lje­će zem­lja ni­je nes­ta­la, no vlas­nič­ka struk­tu­ra zbog po­vi­jes­nih gi­ba­nja da­nas je za ve­ći­nu hek­ta­ra ne­poz­na­ni­ca. Iz­vjes­no je tek da je u pri­vat­nom vlas­niš­tvu čak 70 pos­to po­ljo­pri­vred­no­ga zem­lji­šta. Ja­ko­vi­na je za­ko­nom ka­nio u za­kup da­ti i pri­vat­ne neo­bra­đe­ne ora­ni­ce. Ka­ko će ući u tu­đi po­sjed, još ni­je od­go­vo­rio. Is­ti mo­del oza­ko­nio je u mi­nis­tar­skom man­da­tu 2008. i Bo­ži­dar Pan­kre­tić, no Us­tav­ni sud svr­stao se uz vlas­ni­ke. Dr­ža­va u svom por­t­fe­lju dr­ži 890.000 hek­ta­ra, u 21 go­di­nu u funk­ci­ju je sta­vi­la tek 260 ti­su­ća. Sto­ga je te­ško za­mis­li­vo da će se u idu­ćih 10-12 mje­se­ci us­pje­ti stvo­ri­ti uvje­ti za sje­tvu na no­vih mi­li­jun hek­ta­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.