Ve­ći­ni je ame­ri­ka­na­ca da­nas go­re ne­go što im je bi­lo pri­je 15 go­di­na. SVU KO­RIST RAS­TA OSJE­TI­LI SU SA­MO ONI NA VR­HU

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

vla­da pro­da­je (pra­va na eks­plo­ata­ci­ju mi­ne­ral­nih si­ro­vi­na).

Oni ko­ji se ba­ve fi­nan­ci­ja­ma obo­ga­ti­li su se ta­ko što su is­ko­ri­šta­va­li si­ro­maš­ne pu­tem pre­da­tor­skog kre­di­ti­ra­nja i iz­rab­lji­vač­kom prak­som ko­ri­šte­nja kre­dit­nih kar­ti­ca. U tak­vim su se slu­ča­je­vi­ma oni na vr­hu obo­ga­ti­li na iz­ra­van tro­šak onih s dna. Mo­žda to ne bi bi­lo ta­ko lo­še da u “eko­no­mi­ji pre­li­je­va­nja” – čud­no­va­toj ide­ji da će svi ima­ti ko­ris­ti od bo­ga­će­nja onih na vr­hu – ima ba­rem zrn­ce is­ti­ne. No, ve­ći­ni je Ame­ri­ka­na­ca da­nas go­re – s ni­žim stvar­nim do­hot­kom (uz pri­la­god­bu in­fla­ci­ji) – ne­go što im je bi­lo 1997., pri­je 15 go­di­na. Svu ko­rist ras­ta osje­ti­li su sa­mo oni na vr­hu.

Po­li­ti­ku obli­ku­je no­vac

Bra­ni­te­lji ame­rič­ke ne­jed­na­kos­ti sma­tra­ju da se si­ro­maš­ni i oni u sre­di­ni ne bi tre­ba­li ža­li­ti. Iako do­bi­va­ju ma­nji ko­mad ko­la­ča ne­go što su do­bi­va­li u proš­los­ti, ko­lač se ta­ko zna­čaj­no po­ve­ća­va za­hva­lju­ju­ći do­pri­no­si­ma bo­ga­tih i su­per­bo­ga­tih da se ve­li­či­na nji­ho­va ko­la­ča za­pra­vo po­ve­ća­va.

Da­ka­ko, do­ka­zi to po­bi­ja­ju. Što­vi­še, Ame­ri­ka je br­že ras­la u de­set­lje­ći­ma na­kon Dru­go­ga svjet­skog ra­ta, kad su svi slo­je­vi druš­tva za­jed­no ras­li, ne­go od 1980. go­di­ne, kad su se po­če­li raz­dva­ja­ti. To nas ne bi tre­ba­lo iz­ne­na­di­ti ako zna­mo iz če­ga ne­jed­na­kost iz­vi­re.

Tra­ga­nje za ren­tom is­kriv­lju­je gos­po­dar­stvo. I tr­žiš­ne si­le, da­ka­ko, igra­ju važ­nu ulo­gu, no tr­ži­šta obli­ku­je po­li­ti­ka, a u Ame­ri­ci, gdje je sus­tav fi­nan­ci­ra­nja kam­pa­nja kva­zi­ko­rum­pi­ran, a vla­da i in­dus­tri­ja bli­sko po­ve­za­ne, po­li­ti­ku obli­ku­je no­vac.

Za­kon o ban­kro­tu, pri­mje­ri­ce, ko­ji de­ri­va­ti­ma da­je pred­nost is­pred sve­ga, ali ne do­pu­šta ot­pis stu­dent-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.