Za­mra­či­ti 250 mi­li­ju­na ku­na i os­ta­ti zdrav

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Bol­ni­ce su la­ni za­mra­či­le 16 pos­to od 1,7 mi­li­jar­di ku­na, ko­li­ko je proš­lo kroz jav­na nad­me­ta­nja. Po­tro­ši­le su 14% vi­še ne­go go­di­nu pri­je, što pa­ci­jen­ti, na ža­lost, ni­su osje­ti­li

Ana­li­za o po­troš­nji hr­vat­skih bol­ni­ca pu­tem jav­ne na­ba­ve po­ka­za­la je (još jed­nom) da je do­ma­će zdrav­s­tvo ne­tran­s­pa­rent­no, ras­troš­no, a dr­ža­va kao vlas­nik svih bol­ni­ca nes­po­sob­na uves­ti re­da u sus­tav. Iako su obvez­ne objav­lji­va­ti re­zul­ta­te sva­kog ten­de­ra, hr­vat­ske su bol­ni­ce la­ni za­mra­či­le 16 pos­to od 1,7 mi­li­jar­di ku­na, ko­li­ko je proš­lo kroz raz­na jav­na nad­me­ta­nja. Ugru­bo, os­ta­lo je ne­poz­na­to tko je i zbog če­ga “za­ra­dio” oko 250 mi­li­ju­na ku­na. Po­ka­za­lo se i da su bol­ni­ce po­tro­ši­le 14 pos­to vi­še ne­go go­di­nu pri­je na opre­mu, po­troš­ni ma­te­ri­jal, li­je­ko­ve. Rast po­troš­nje u zdrav­s­tvu normalna je stvar, no to je ma­lo pre­vi­še u eri šted­nje, po­go­to­vo kad se zna da se do­bar dio tro­ško­va u hr­vat­skim bol­ni­ca­ma stva­ra zbog lo­ša uprav­lja­nja sus­ta­vom i ni­ske ra­zi­ne in­for­ma­ti­za­ci­je.

Iako je po­troš­nja znat­no po­ras­la, to na svo­jim le­đi­ma ni­su osje­ti­li pa­ci­jen­ti, ko­ji se i da­lje su­oča­va­ju s du­gim lis­ta­ma če­ka­nja, ne­mo­guć­noš­ću do­bi­va­nja adek­vat­nih li­je­ko­va, a bol­nič­ki objek­ti i da­lje su ne­pri­mje­re­ni i lo­še odr­ža­va­ni. Rek­lo bi se da su na do­bit­ku je­di­no do­bav­lja­či, po­go­to­vo ve­le­dro­ge­ri­je, ko­je la­ni bi­lje­že naj­ve­ći rast pri­ho­da od bol­ni­ca.

No, ni Me­di­ki i njoj slič­ni­ma ne cva­tu ru­že, jer do­bar dio pri­ho­da od ro­be ko­ju su pro­da­le la­ni ve­le­dro­ge­ri­je ne­će vi­dje­ti ni ove go­di­ne. Ro­ko­vi pla­ća­nja u bol­ni­ca­ma, na­ime, i da­lje pre­la­ze sve ra­zum­ne ok­vi­re i po­neg­dje se bro­je u go­di­na­ma. Za sve to ni­kom još ni­je pala vlas s gla­ve, a is­kus­tvo nam go­vo­ri da i ne­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.