I TR­ŽIŠ­NE SI­LE IMA­JU, DA­KA­KO, VAŽ­NU ULO­GU, no Tr­ži­šta obli­ku­je po­li­ti­ka, a u ame­ri­ci, gdje su vla­da i in­dus­tri­ja bli­sko po­ve­za­ne, po­li­ti­ku obli­ku­je no­vac

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

JO­SEPH E. STIGLITZ do­bit­nik je No­be­lo­ve na­gra­de za eko­no­mi­ju i pro­fe­sor eko­no­mi­je na Sve­uči­li­štu Co­lum­bia. Nje­go­va je no­va knji­ga The Pri­ce of Inequ­ality: How To­day's Di­vi­ded So­ci­ety En­dan­gers our Fu­tu­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.