M a gm a du­gu­je i za po­re­ze, a li dr­ža va n e po­du­zim a n išta

Ho­će LI bi­ti po­kre­nut Ije­dan od 15 pri­jed­lo­ga za ste­čaj Fi­žu­li­će­ve tvrt­ke? M agm in a im ovin a p rem a p os­ljedn jim iz­vješ­ćim a izn osi100 m il.eura, a p ola se odn osin a n ekretn in e

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - D ANIJE LA JOZIĆ/VLM danijela.jo­zic@pos­lov­ni.hr

Iako je proš­log tjed­na tre­bao bi­ti otvo­ren ste­čaj Mag­me, i to na pri­jed­log tvrt­ke Di­gi­tel me­dij­ski ser­vi­si (DMS), ko­joj je Mag­ma os­ta­la duž­na se­dam mi­li­ju­na ku­na, to se ni­je do­go­di­lo. Za­što je DMS po­vu­kao pri­jed­log, ni­smo us­pje­li doz­na­ti. Marija Vuj­čić Tur­ku­lin, pri­vre­me­na ste­čaj­na upra­vi­te­lji­ca u ovom pred­me­tu, rek­la nam je da, pre­ma nje­zi­nim saz­na­nji­ma, pos­to­ji još ne­ko­li­ko pri­jed­lo­ga za ste­čaj Mag­me, ko­ji su do­di­je­lje­ni dru­gim su­ci­ma. Ak­ti­vi­ra­nje nji­ho­vih pred­me­ta do­go­dit će se čim pri­je rješenje pos­ta­ne pra­vo­moć­no.

Ka­ko doz­na­je­mo od glas­no­go­vor­ni­ce Tr­go­vač­kog su­da u Za­gre­bu, za sa­da pos­to­ji čak 15 pri­jed­lo­ga za otva­ra­njem ste­ča­ja nad Mag­mom. Gru­pa od dva­de­se­tak rad­ni­ka Mag­me iz Ri­je­ke je pre­ko od­vjet­ni­ce So­nje Bo­ni­fa­čić još u ožuj­ku pre­da­la zah­tjev za otva­ra­njem Mag­mi­na ste­ča­ja. “U na­šem pred­me­tu još ni­je za­ka­za­no ro­či­šte”, rek­la nam je Bo­ni­fa­čić. Ri­ječ­ki dje­lat­ni­ci Mag­me kon­kret­no tra­že otva­ra­nje ste­ča­ja zbog pet ne­is­pla­će­nih pla­ća, i to od ko­lo­vo­za do pro­sin­ca proš­le go­di­ne. Iako se već ne­ko­li­ko pu­ta do­go­di­lo da su zah­tje­vi za ste­ča­jem Mag­me po­vu­če­ni, od Ma­ri­ne Cvi­tić iz Sin­di­ka­ta Is­tre i Kvar­ne­ra doz­na­je­mo da gru­pa rad­ni­ka si­gur­no ne­će odus­ta­ti od svo­jih po­tra­ži­va­nja.

“Ni­je nam jas­no za­što je uoči po­s­ljed­njeg ro­či­šta pred­la­ga­telj odus­tao od zah­tje­va za ste­ča­jem. Iz­gle­da da su ve­li­ke igre u pi­ta­nju. Naj­vi­še nas u ovom slu­ča­ju za­bri­nja­va dr­ža­va kao i Po­rez­na upra­va jer je Mag­ma duž­na za do­pri­no­se i za po­re­ze, ali nit­ko ni­šta ne či­ni. Pi­ta­mo se za­što mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Slav­ko Li­nić to do­pu­šta i bi li is­to pos­tu­pio u slu­ča­ju bro­do­gra­di­li­šta Kra­lje­vi­ca da je nje­zin vlas­nik Fi­žu­lić? Po­rez­na upra­va već ima do­volj­no ma­te­ri­ja­la da otvo­ri ste­čaj Mag­me”, rek­la nam je Ma­ri­na Cvi­tić. Iz Po­rez­ne upra­ve, ko­ju smo pi­ta­li ko­li­ki je Mag­min dug, kao i za­što dr­ža­va ne otva­ra ste­čaj nad tom tvrt­kom, po­ru­če­no nam je da je ri­ječ o po­rez­noj taj­ni.

Ve­ćin­ski vlas­nik Mag­me Go­ran­ko Fi­žu­lić, ko­jeg smo pi­ta­li ka­ko se na­go­dio s DMSom proš­li tje­dan, sa­mo nam je po­ru­čio da ni­je u Hr­vat­skoj. “Po­s­ljed­nje tri go­di­ne bit­ke za za­šti­tu stvo­re­ne vri­jed­nos­ti u pret­hod­nih dva­de­set mož- da su uza­lud­ne, a mo­žda i ni­su”, zna­ko­vi­to nam je re­kao Fi­žu­lić.

Bit će vr­lo za­nim­lji­vo ut­vr­đi­va­nje imo­vi­ne ko­ju ima Adria De­sign, či­ji je ve­ćin­ski vlas­nik Slo­bo­dan Vu­ču­će­vić, s ob­zi­rom na to da je nje­zi­na naj­ve­ća vri­jed­nost brend Tur­bo li­mač. Ko­li­ka je vri­jed­nost tog ne­kad us­pješ­no­ga tr­go­vač­kog lan­ca igra­ča­ka da­nas kad zbog tur­bu­lent­nih do­ga­đa­ja za tvrt­ku nje­go­ve tr­go­vi­ne vi­še ne ra­de, pi­ta­nje je. Vri­jed­nost Mag­mi­ne imo­vi­ne (či­je su tr­go­vi­ne na iz­di­sa­ju) pre­ma po­s­ljed­njim pos­lov­nim iz­vješ­ći­ma iz­no­si oko 100 mi­li­ju­na eura, od če­ga se po­lo­vi­ca od­no­si na ne­kret­ni­ne. Naj­vred­ni­ji je dis­tri­bu­tiv­no lo­gis­tič­ki cen­tar u Jas­tre­bar­skom, no on je fi­nan­ci­ran fi­nan­cij­skim le­asin­gom Hypo­le­asin­ga Kro­ati­en. Ugo­vor o le­asin­gu sklop­ljen je 2009. na rok od 15 go­di­na i ta je le­asing ku­ća vlas­nik cen­tra sve do pod­mi­re­nja obve­za. I pos­lov­ni pros­to­ri Mag­me su svi re­dom pod hi­po­te­kom ba­na­ka.

Pixsell

Pos­lov­ni pros­to­ri Mag­me su svi re­dom pod hi­po­te­kom ba­na­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.