HUOJ TRA­ŽI OČI­TO­VA­NJE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - Z. BAR­DIĆ

Sud čas­ti H rvat­ske udru­ge za od­no­se s jav­noš­ću ( H UOJ)za­tra­žio je služ­be­no oči­to­va­nje Zin­ke Bar­dić i tvrt­ke Ma­di­son Con­sul­ting o nje­nom po­ten­ci­jal­nom su­ko­bu in­te­re­sa.Na­ime, Z.Bar­dić,iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca stra­te­ških ko­mu­ni­ka­ci­ja tvrt­ke Ma­di­son Con­sul­ting, po­seb­na je sa­vjet­ni­ca pred­sjed­ni­ka Vla­de Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća.Za Vla­du ra­di bes­plat­no, a pla­ću pri­ma u Ma­di­so­nu.Me­di­ji tvr­de da je Bar­dić u oz­bilj­nom su­ko­bu in­te­re­sa jer ne­ki kli­jen­ti tvrt­ke u ko­joj ra­di ( Ikea,Gri­pen) do­go­va­ra­ju pos­lo­ve s Vla­dom.Zinka Bar­dić je,ina­če,u in­ter­v­juu za Ju­tar­nji list u ve­lja­či iz­ja­vi­la ka­ko Ma­di­son Con­sul­ting “ni­ti je do sa­da ni­ti će dok sam po­seb­na sa­vjet­ni­ca skla­pa­ti pos­lo­ve ili su­dje­lo­va­ti na na­tje­ča­ji­ma za pos­lo­ve od­no­sa s jav­noš­ću u ti­je­li­ma dr­žav­ne upra­ve”.

PXL

Zinka Bar­dić, po­seb­na sa­vjet­ni­ca pre­mi­je­ra Mi­la­no­vi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.