Ru­si od 2010.vi­še n isu ‘tr­za li’ na Druž­bu A dri­ju

Na su­đe­nju Sa­na­de­ru svje­do­či­le biv­ša dr­žav­na taj­ni­ca N. Vu­jec I V. Tr­no­kop-tan­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pro­jekt Druž­ba Adria je za­mrz­nut jer ni­je proš­la stu­di­ja o utje­ca­ju na oko­liš, a i Ru­si­ja na­kon 2010. vi­še ni­je bi­la za­in­te­re­si­ra­na za pro­jekt, svje­do­či­la je ju­čer biv­ša dr­žav­na taj­ni­ca u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva Na­ta­ša Vu­jec, u nas­tav­ku su­đe­nja biv­šem pre­mi­je­ru Ivi Sa­na­de­ru u slu­ča­je­vi­ma Hypo i Ina-Mol. Rek­la je da je ru­ska stra­na 2010. bi­la za­in­te­re­si­ra­na za nas­ta­vak re­ali­za­ci­je Juž­nog to­ka, ali ne i Druž­be Adri­je iako je hr­vat­ska stra­na to po­ku­ša­la po­tak­nu­ti.

Sa­na­de­ro­va obra­na tvr­di da su ru­ski naf­t­ni mag­nat Mi­ha­il Gu­ce­ri­jev i nje­gov ma­đar­ski part­ner Imre Fa­za­kas 10 mi­li­ju­na eura upla­ti­li biv­šem vlas­ni­ku Di­oki­ja Ro­ber­tu Je­ži­ću ka­ko bi im po­mo­gao u re­ali­za­ci­ji pro­jek­ta Druž­ba Adria, dok USKOK tvr­di da je u pi­ta­nju mi­to za Sa­na­de­ra zbog Ine. Vu­jec je objas­ni­la da su se pre­go­vo­ri za Druž­bu Adri­ju odvi­ja­li od 2002., i iako u nji­ma ni­je su­dje­lo­va­la, vi­dje­la je ugo­vo­re. Pr­vo su ih u lip­nju 2002. pot­pi­sa­le kom­pa­ni­je za transport naf­te, a po­tom je sklop­ljen i me­đu­dr­žav­ni spo­ra­zum o tran­s­por­tu naf­te. No­si­telj pro­jek­ta s hr­vat­ske stra- ne bio je Ja­naf te je na­ru­če­na stu­di­ja utje­ca­ja na oko­liš ko­ja 2005. ni­je proš­la jav­nu ras­pra­vu. Svje­do­ki­nja je rek­la ka­ko ne zna ko­ji je bio Sa­na­de­rov stav o pro­jek­tu, ali se pri­sje­ti­la da je Ja­dran­ka Ko­sor kao kan­di­dat­ki­nja HDZ-a u pred­sjed­nič­koj kam­pa­nji 2005. go­vo­ri­la da je pro­tiv nje­ga.

Svje­do­či­la je i Ves­na Tr­no­kop-Tan­ta ko­ja je u in­kri­mi­ni­ra­no vri­je­me bi­la na če­lu Ja­na­fa. Pre­ma nje­zi­nim ri­je­či­ma, ui­me Mo­la je je­dan od pre­go­va­ra­ča bio Fa­za­kas, ko­ji je pak u svom svje­do­če­nju re­kao da je ta­da bio u ru­skom Ju­ko­su.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.