N okia pro­da­je Ver­tu i di­je­li 10.000 ot­ka­za

Ž ele sma­nji­ti tro­ško­ve za 1,6 ml­rd. eura

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA -

Fin­ski pro­izvo­đač mo­bi­te­la No­kia na­mje­ra­va do kra­ja 2013. uki­nu­ti do 10.000 rad­nih mjes­ta u sklo­pu op­sež­nih do­dat­nih mje­ra šted­nje, ali i pro­da­ti pos­lo­va­nje s luk­suz­nim mo­bi­te­li­ma Ver­tu. “Pla­ni­ra­no sma­nje­nje bro­ja rad­nih mjes­ta te­ška je po­s­lje­di­ca za­cr­ta­nih mje­ra za ko­je sma­tra­mo da ih mo­ra­mo po­du­ze­ti ka­ko bi­smo na du­lji rok za­jam­či­li kon­ku­rent­nost No­ki­je”, po­ru­čio je u pri­op­će­nju iz­vr­š­ni di­rek­tor Stephen Elop.

No­ki­ja je ove go­di­ne iz­gu­bi­la po­zi­ci­ju naj­ve­ćeg pro­izvo­đa­ča mo­bi­te­la na svi­je­tu ko­ju je dr­ža­la 14 go­di­na. U fin­skoj kom­pa­ni­ji is­ti­ču da du­lje od go­di­ne pro­vo­de op­se­žan pre­us­troj do­da­ju­ći pri­tom da će mje­re ušte­de tro­ško­va ipak mo­ra­ti bi­ti da­le­ko ve­će ne­go što se oče­ki­va­lo, a naj­av­lje­ne su i op­sež­ne ro­ša­de u Upra­vi.

“Uz već ušte­đe­nih pri­bliž­no 700 mi­li­ju­na eura u 12-mje­seč­nom raz­dob­lju do kra­ja pr­vog tro­mje­se­čja 2012. kom­pa­ni­ja že­li sma­nji­ti tro­ško­ve za do­dat­nih pri­bliž­no 1,6 mi­li­jar­di do kra­ja 2013.”, sto­ji u pri­op­će­nju Upra­ve.

Po­t­vr­đe­no je i da će pro­da­ti pos­lo­va­nje s luk­suz­nim mo­bi­te­li­ma Ver­tu inves­ti­cij­skoj tvrt­ki EQT VI. Ver­tu je os­no­van 2008. na te­me­lju kon­cep­ta “ha­ute co­utu­re” mo­bil­ne te­le­fo­ni­je. Nje­go­vi mo­bi­te­li obič­no su ukra­še­ni dra­gim ka­me­njem, a mo­del Cons­tel­la­ti­on sto­ji oko 4000 eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.