Na­pu­šta BH AIR­LI­NES

Tur­kish Air­li­nes //// bez po­tra­ži­va­nja

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA -

Vla­da Fe­de­ra­ci­je BiH pri­hva­ti­la je in­for­ma­ci­ju o pre­ki­du partnerstva s Tur­kish Air­li­ne­som u za­jed­nič­koj avi­okom­pa­ni­ji. Tur­ci će bez po­tra­ži­va­nja na­pus­ti­ti svoj udio od 49 pos­to vlas­niš­tva u BH Air­li­ne­su iako su nji­ho­va ulaganja u tvrt­ku iz­no­si­la vi­še od 30 mi­li­ju­na ma­ra­ka. Vla­di Fe­de­ra­ci­je BiH os­tat će dug od 1,4 mi­li­ju­na eura pre­ma do­bav­lja­či­ma i ser­vi­si­ma ko­ji će Fe­de­ra­ci­ja BiH vra­ća­ti pre­ko BH Air­li­ne­sa. Vla­da pos­ta­je vlas­nik 99,5 pos­to na­ci­onal­ne avi­okom­pa­ni­je. Os­ta­tak dr­ži Ener­go­invest.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.