Hamag Invest pri­vu­kao i pr­vu le­asing ku­ću

Po po­du­zet­ni­ku jam­če do 50% iz­no­sa za pro­izvod­ne po­go­ne, stro­je­ve i tran­s­port­na vo­zi­la

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Hamag Invest pr­vi je put pot­pi­sao spo­ra­zum o su­ra­nji s le­asing ku­ćom. Do­sad su svo­ja jam­s­tva iz­da­va­li po­du­zet­ni­ci­ma ko­ji su pre­ko ba­na­ka tra­ži­li kre­di­te, a ovo­ga pu­ta je ugo­vor pot­pi­san s Uni­Cre­dit le­asin­gom. Ma­li i sred­nji po­du­zet­ni­ci mo­ći će do­bi­ti no­vac za fi­nan­ci­ra­nje pro­izvod­nih po­go­na, stro­je­va, tran­s­port­nih vo­zi­la.

Hamag Invest jam­či od 10 do 50 pos­to iz­no­sa le­asin­ga po po­du­zet­ni­ku. Toč­ni­je, mo­že iz­da­ti jam­s­tvo do 50 pos­to iz­no­sa fi­nan­ci­ra­nja, od­nos­no do 1,5 mi­li­ju­na ku­na po pro­gra­mu. Hamag Invest iz­da­je jam­s­tvo u ko­rist le­asing ku­će, na zah­tjev po­du­zet­ni­ka ko­ji će sklo­pi­ti ugo­vor o le­asin­gu.

“Po­naj­pri­je smo u ovom pro­gra­mu usre­do­to­če­ni na fi­nan­ci­ra­nje na­ba­va opre­me, pro­izvod­ne po­go­ne, po­ljo­pri­vred­nu me­ha­ni­za­ci­ju, tran­s­port­ni pro­gram. Osob­na vo­zi­la ne fi­nan­ci­ra­mo”, ka­zao je Dar­ko Li­ović, pred­sjed­nik Upra­ve Hamag Inves­ta.

“Na­da­mo se da će­mo ovim ma­lim ko­ra­kom pri­do­ni­je­ti gos­po­dar­skom ra­zvo­ju Hr­vat­ske”, po­ru­čio je Eu­gen Paić Ka­re­ga, pred­sjed­nik, Upra­ve Uni­Cre­dit le­asin­ga. Is­ti­če ka­ko je ka­mat­na sto­pa po­volj­na i atrak­tiv­na te da već sa­da ima­ju ne­ko­li­ko po­du­zet­ni­ka ko­je su upu­ti­li Hamag Inves­tu. “Sto­pa je ni­ža u od­no­su na stan- ka­mat­na je sto­pa za fi­nan­ci­ra­nje ko­ju nu­de Hamag Invest i Uni­Cre­dit le­asing dard­ne ka­mat­ne sto­pe u ovak­voj vr­sti fi­nan­ci­ra­nja. Iz­no­si 5,99 pos­to”, ka­že Paić Ka­re­ga i do­da­je ka­ko je ri­ječ o fi­nan­cij­skom le­asin­gu na rok od 24 do 60 mje­se­ci.

Bu­du­ći da je ri­ječ o fi­nan­ci­ra­nju spe­ci­fič­nih stro­je­va i opre­me za pro­izvod­ne po­go­ne ko­ji ima­ju odre­đen ri­zik, upra­vo o od­lu­ci Uni­Cre­dit le­asin­ga o fi­nan­ci­ra­nju mo­že pre­vag­nu­ti ovo jam­s­tvo Hamag Inves­ta, re­če­no je na pred­stav­lja­nju.

Po­du­zet­ni­ci se mo­gu ja­vi­ti sa svo­jim pro­gra­mi­ma i zah­tje­vi­ma, a ako, pri­mje­ri­ce, že­le na­ba­vi­ti je­dan stroj ili tran­s­port­no vo­zi­lo, to se pro­ma­tra kao je­dan pro­gram.

PXL

D. Li­ović, pred­sjed­nik Upra­ve Hamag Inves­ta, i čel­nik Uni­Cre­dit le­asin­ga Eu­gen Paić Ka­re­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.