Da­le­ko­vod sta­ri dug za­mi­je­nio no­vim

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Inves­ti­to­ri

ko­ji su u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na ima­li ko­mer­ci­jal­ne za­pi­se Da­le­ko­vo­da, za­mi­je­ni­li su te tran­še no­vi­ma. Obvez­ni mi­ro­vin­ski fon­do­vi PBZ/Cro­atia osi­gu­ra­nje i AZ OMF te do­bro­volj­ni mi­ro­vin­ski fon­do­vi ko­ji­ma uprav­lja Al­li­anz ZB za­mi­je­ni­li su za­pi­se Da­le­ko­vo­da ko­ji dos­pi­je­va­ju u pe­tak.

Krat­ko­roč­ni dug Da­le­ko­vo­da za­mi­je­njen je s no­ve dvi­je tran­še za­pi­sa, objav­lje­no je u če­t­vr­tak na in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma Za­gre­bač­ke bur­ze. Bu­du­ći da su čel­ni čo­vjek PBZ/ CO-a Dubravko Šti­mac i Da­vor Do­ko, član Upra­ve Al­li­anz ZB-a ujed­no i čla­no­vi NO-a Da­le­ko­vo­da, na bur­zi je po­seb­no is­tak­nu­ta oba­vi­jest o ko­nver­zi­ji spo­me­nu­tih fon­do­va.

Obje no­ve tran­še Da­le­ko­vo­da dos­pi­je­va­ju sre­di­nom lip­nja idu­će go­di­ne. No­va kun­ska tran­ša ko­mer­ci­jal­nih za­pi­sa iz­no­si 26 mi­li­ju­na ku­na i ve­ća je od sta­re za 1,5 mi­li­ju­na ku­na. Eur­ska tran­ša iz­no­si 2,75 mi­li­ju­na eura i za 250.000 eura je ve­ća od sta­re.

Ta­ko je Da­le­ko­vod za­mi­je­nio sta­ri dug od 42,2 mi­li­ju­na ku­na za no­vi od 46,6 mi­li­ju­na, što je 4,4 mi­li­ju­na ku­na vi­še. Pre­ma dos­tup­nim in­for­ma­ci­ja­ma Sre­diš­nje­ga kli­rin­škog de­po­zi­tar­nog druš­tva (SKDD), fon­do­vi AZ-a upi­sa­li su naj­vi­še no­vih za­pi­sa, ukup­no 10,3 mi­li­ju­na ku­na.

Pri­do­da li se i iz­nos ko­ji dr­ži osi­gu­ra­va­ju­ća ku­ća Al­li­anz Za­greb, ta gru­pa­ci­ja dr­ži 11,42 mi­li­ju­na ku­na no­vo­ga du­ga Da­le­ko­vo­da.

Po­je­di­nač­no gle­da­no, AZ OMF dr­ži naj­vi­še, 8,65 mi­li­ju­na. Er­ste Pla­vi OMF ima 4,66 mi­li­ju­na ku­na vri­jed­ne za­pi­se, a fond PBZ/ CO ima ukup­no 4,24 mi­li­ju­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.