Ku­li­nar­ski uži­ci za du­šu i ti­je­lo

U su­rad­nji s PBZ Car­dom i Ame­ri­can Ex­press kar­ti­com bi­ra­mo naj­bo­lji pos­lov­ni res­to­ran

Poslovni Dnevnik - - IN & OUT - VELJKO BAR­BI­ERI

Pos­lov­ni dnev­nik u su­rad­nji s PBZ Car­dom i Ame­ri­can Ex­press kar­ti­com kre­nuo je u po­tra­gu za naj­bo­ljim pos­lov­nim res­to­ra­nom u Za­gre­bu. U su­rad­nji s do­aje­nom hr­vat­ske gas­tro­no­mi­je Velj­kom Bar­bi­eri­jem naj­bo­ljem pos­lov­nom za­gre­bač­kom res­to­ra­nu pr­vi će pu­ta bi­ti do­di­je­lje­na na­gra­da Gas­tro­fej 2012. Ži­ri Pos­lov­nog dnev­ni­ka pre­dvo­đen Bar­bi­eri­jem po­sje­tit će de­set oda­bra­nih res­to­ra­na u ko­ji­ma će s jed­nom do pet zvjez­di­ca ocje­nji­va­ti hra­nu, iz­bor vi­na, am­bi­jent, lo­ka­ci­ju te br­zi­nu i kva­li­te­tu us­lu­ge.

Uz zvjez­di­ce, ži­ri će da­ti i svoj op­ći do­jam o res­to­ra­nu, a res­to­ran ko­ji osvo­ji naj­vi­še zvjez­di­ca i naj­bo­lje kri­ti­ke do­bit će na­gra­du Gas­tro­fej 2012., U kon­ku­ren­ci­ji za naj­bo­lji za­gre­bač­ki pos­lov­ni res­to­ran na­ći će se za­gre­bač­ki res­to­ra­ni Bal­ta­zar, Gal­lo, Ape­tit, Car­pac­cio, Vi­no­dol, Ma­no, Ja­run­ski dvo­ri, Okrug­ljak, Ta­ke­no­ko i Ba­lon. U ovom bro­ju pred­stav­lja­mo Gal­lo i Ape­tit.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.