Vjes­nik pao, Na­ci­onal za­sad ide da­lje

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Je­di­ni dnev­nik u dr­žav­no­me vlas­niš­tvu uga­sio je i svo­je web iz­da­nje, a za Na­ci­onal pos­to­je za­in­te­re­si­ra­ni do­ma­ći kup­ci okup­lje­ni oko jed­no­ga me­na­dže­ra

Uis­to­me tjed­nu hr­vat­ski je ti­sak do­ži­vio još dva udar­ca. Na­kon što je pres­tao iz­la­zi­ti na no­vin­skom papiru, za­gre­bač­ki je Vjes­nik uga­sio i svo­je web iz­da­nje. Ta­ko smo se, na­kon 75 go­di­na, za­uvi­jek opros­ti­li s Vjes­ni­kom, ko­ji su po­s­ljed­njih go­di­na iz­da­va­le Na­rod­ne no­vi­ne. Dan pos­li­je no­vi­na­ri Na­ci­ona­la do­bi­li su pi­sam­ce u ko­jim ih na­vod­ni vlas­nik, švi­car­ski od­vjet­nik i fi­nan­cij­ski me­še­tar Ha­rald von Se­efri­ed, iz­vje­šta­va da nji­ho­ve no­vi­ne pres­ta­ju iz­la­zi­ti jer ban­ka vi­še ne že­li da­va­ti kre­di­te.

Prok­le­ta je ta no­vi­nar­ska zna­ti­že­lja. Vjes­nik je pro­pao na­kon što je jed­na nje­go­va no­vi­nar­ka pri­je tri mje­se­ca Slav­ka Li­ni­ća javno upi­ta­la što na­mje­ra­va s tim no­vi­na­ma, či­ja se sud­bi­na tra­di­ci­onal­no rje­ša­va­la iza za­tvo­re­nih vra­ta. Na­kon nje­go­va od­go­vo­ra “go­to­vo je, za­tva­ra­mo“spa­sa im vi­še ni­je bi­lo. I no­vi­na­ri Na­ci­ona­la sa­mi su is­pro­vo­ci­ra­li Se­efri­edo­vo pi­smo: ne­za­do­volj­ni vi­še­mje­seč­nim kaš­nje­njem pla­ća pos­la­li su mu e-ma­il i za­tra­ži­li da se iz­jas­ni što na­mje­ra­va, što je Se­efri­ed vr­lo br­zo uči­nio.

Za raz­li­ku od Vjes­ni­ka, ov­dje ne­ka šan­sa za op­s­ta­nak još pos­to­ji. Ka­ko doz­na­je­mo, je­dan do­ma­ći me­na­džer okup­lja sku­pi­nu fi­nan­ci­je­ra volj­nih pre­uze­ti utje­caj­ni po­li­tič­ki tjed­nik. Se­efri­ed je ne­dav­no imao po­nu­du da pro­da Na­ci­onal za jed­nu ku­nu, či­me bi se spa­si­li i brend i rad­na mjes­ta. Od­bio je, iako je po­čet­kom go­di­ne na­vod­no sam nu­dio Na­ci­onal jed­nom do­ma­ćem iz­da­va­ču, no ta­da je i on do­bio odbijenicu.

Na­ga­đa­lo se da će ak­tu­al­ni broj Na­ci­ona­la bi­ti ujed­no po­s­ljed­nji, no nje­go­vih 60-ak za­pos­le­ni­ka od­lu­či­lo je otis­nu­ti svo­je no­vi­ne i idu­ći uto­rak, vje­ru­ju­ći da će se u slje­de­ćih de­se­tak da­na na­ći ne­ko rješenje. O Mo­rit­zu von Se­efri­edu, si­nu vlas­ni­ka i di­rek­to­ru Na­ci­ona­la, nje­go­vi za­pos­le­ni­ci ne­ma­ju pu­no li­je­pih ri­je­či. Uvje­re­ni su da nje­go­va obi­telj ni­je stvar­ni vlas­nik Na­ci­ona­la. Ni­ka­da im ni­su že­lje­li re­ći za­što su ku­pi­li taj tjed­nik i kak­va im je ra­zvoj­na stra­te­gi­ja. Mo­rit­zu za­mje­ra­ju što se ni­je ba­vio di­rek­tor­skim pos­lom. “Oti­šao bi u ti­ska­ru sre­di­ti re­pro­gram, a on­da se ras­pri­čao o to­me ka­ko po­sje­du­je dvo­rac u juž­noj Ba­var­skoj”, ka­že nam je­dan na­ci­ona­lo­vac. Ža­li što su se, na­kon što se dio re­dak­ci­je odvo­jio i po­kre­nuo Ak­tu­al, od­mak­nu­li od špi­jun­skih i srod­nih te­ma te tvr­di da im je nak­la­da po­če­la ras­ti. I vjes­ni­kov­ce i na­ci­ona­lov­ce gla­ve su doš­li ne­tran­s­pa­rent­ni vlas­ni­ci, jer i Se­efri­ed i Na­rod­ne no­vi­ne pos­ta­li su no­vin­ski nak­lad­ni­ci mi­mo svo­jih že­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.