Lo­ši po­du­zet­ni­ci i po­rez­ni­ci pro­ći će li­šo

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Ne­ke su ovr­he go­di­na­ma sta­ja­le u la­di­ca­ma Po­rez­ne upra­ve. Da se net­ko sje­tio ra­ni­je uves­ti e-ovr­hu, spri­je­či­la bi se fi­nan­cij­ska šte­ta dr­ža­vi rav­na po­lo­vi­ci go­diš­nje­ga pro­ra­ču­na

Niz je po­rez­nih obvez­ni­ka na­vod­no go­di­na­ma bio am­nes­ti­ran od pri­sil­ne na­pla­te po­rez­nih du­go­va. Spa­še­ni su zas­ta­rom, ta­ko što su nji­ho­ve ovr­he go­di­na­ma sta­ja­le u la­di­ca­ma Po­rez­ne upra­ve. Za­nim­lji­vo je da za to nit­ko ne­će od­go­vo­ra­ti iako na taj na­čin svi mi, po­rez­ni obvez­ni­ci, mo­ra­mo ot­pi­sa­ti mi­li­jar­de ku­na. Ni no­va vlast ne­ma rje­ša­nja za tu lo­šu pri­ču, sa­mo ne­će da se po­vi­jest po­no­vi. Uvo­di sto­ga stro­gi sus­tav e-ovr­he, ko­ji tre­ba za­us­ta­vi­ti ne­za­ko­ni­to po­go­do­va­nje po­rez­ni­ka pov­la­šte­nim obvez­ni­ci­ma. U sva­koj oz­bilj­noj dr­ža­vi kri­men je propust u ubi­ra­nju po­re­za. No, ov­dje je is­pa­lo druk­či­je: ne­ki su se pro­vuk­li, zas­ta­re su omo­gu­ći­li ne­ki po­rez­ni­ci, pa će svi ti “ne­ki” još uži­va­ti u ano­nim­nos­ti. Je­di­na je sank­ci­ja da se pod­v­la­či cr­ta. Lo­ši će pro­ći li­šo, a dr­ža­vi pre­os­ta­je sla­ba utje­ha u sti­lu Bre­go­vi­će­ve pje­sme “sve će to pre­kri­ti ru­žma­rin, snje­go­vi i šaš, a mo­glo je bo­lje”. Mo­glo je, jer da se net­ko sje­tio ra­ni­je uves­ti e-ovr­hu, nje­zin kon­trol­ni me­ha­ni­zam spri­je­čio bi fi­nan­cij­sku šte­tu dr­ža­vi rav­nu po­lo­vi­ci go­diš­njeg pro­ra­ču­na. Ne bi se mo­gla stvo­ri­ti ci­je­la fron­ta za­štit­ni­ka po­rez­nog ne­pla­ća­nja u sa­mom po­rez­nom sus­ta­vu. E-ovr­ha jam­s­tvo je ured­nim pla­ti­ša­ma po­re­za da će se ko­nač­no os­tva­ri­ti us­tav­no na­če­lo jed­na­kos­ti pred za­ko­nom. Rje­še­nja za pri­sil­nu na­pla­tu po­rez­ni­ci će štan­ca­ti kao u tvor­ni­ci i bit će, či­ni se, ma­te­ri­jal­no sti­mu­li­ra­ni. Ka­ko se ra­di, nad­gle­dat će mi­nis­tar Slav­ko Li­nić i ti­me se mo­gu­će pros­la­vi­ti, jer tra­ži čist ra­čun. To je i da­le­ko lakše ne­go po­kre­nu­ti gos­po­dar­stvo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.