Sve je te­že os­tva­ri­ti ide­al UČIN­KO­VI­TA ME­ĐU­NA­ROD­NO­GA MO­NE­TAR­NOG RE­ŽI­MA jer Su tr­ži­šta pu­no ve­ća i ri­zič­ni­ja

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Pa­ul Vol­c­ker biv­ši je pred­sjed­nik ame­rič­kog od­bo­ra za sa­vez­ne re­zer­ve tar­ne ne­rav­no­te­že u SAD-u i Azi­ji. Od 2000. do 2007. go­di­ne Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve ima­le su ukup­ni de­fi­cit po te­ku­ćem ra­ču­nu od ot­pri­li­ke 5,5 bi­li­ju­na do­la­ra, s go­to­vo si­me­trič­nim po­ve­ća­njem za­li­ha u Ki­ni i Ja­pa­nu. Ki­na je ot­kri­la da ima ko­ris­ti od ve­li­ka tr­go­vin­skog vi­ška, pa je po­če­la ko­ris­ti­ti vr­lo vi­so­ku sto­pu do­ma­će šted­nje i stra­na ulaganja pre­ma unu­tra za po­dr­šku in­dus­tri­ja­li­za­ci­ji i ubr­za­nom ras­tu. Za raz­li­ku od nje, Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve, su­oče­ne sa slab­lje­njem ras­ta, bi­le su za­do­volj­ne odr­ža­va­njem vi­so­ke ra­zi­ne po­troš­nje na­uš­trb osob­ne šted­nje, što je na­pu­ha­lo ba­lon na tr­ži­štu stam­be­nih ne­kret­ni­na, ko­ji je puk­nuo uz vr­lo gla­san pra­sak.

Prak­tič­na i ne­iz­bjež­na po­uka jest da ka­da god je ne­ka dr­ža­va pre­pu­šte­na is­klju­či­vo vlas­ti­tim mje­ra­ma, pre­fe­ren­ci­je će je dovesti do pro­du­lje­ne i u ko­nač­ni­ci neo­dr­ži­ve ne­rav­no­te­že. Pri­je ili kas­ni­je, pri­la­god­ba će pos­ta­ti nuž­na, ako ne pu­tem pro­miš­lje­ne do­ma­će po­li­ti­ke ili dje­lat­na me­đu­na­rod­no­ga mo­ne­tar-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.