Tri mi­li­ju­na ki­lo­me­tra če­tvor­nih za mor­ske par­ko­ve

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Aus­tra­li­ja će na­pra­vi­ti naj­ve­ću mre­žu mor­skih par­ko­va na svi­je­tu šti­te­ći vo­de ko­je po­kri­va­ju po­dru­čje ve­li­ko po­put In­di­je i na ko­jem će bi­ti za­bra­nje­no va­đe­nje naf­te i pli­na iz mo­ra te ogra­ni­če­no ko­mer­ci­jal­no ri­ba­re­nje u ne­kim od naj­o­sjet­lji­vi­jih mor­skih po­dru­čja.

Pre­ma no­voj she­mi, broj aus­tral­skih mor­skih re­zer­va­ta pove­ćat će se sa 27 na 60 i po­kri­vat će vi­še od tri mi­li­ju­na če­tvor­nih ki­lo­me­ta­ra ili jed­nu tre­ći­nu aus­tral­skih vo­da. Ta obja­va o us­pos­ta- vi mre­že iz­ne­se­na je tje­dan da­na pri­je okup­lja­nja vi­še od 130 čel­ni­ka dr­ža­va i vla­da u Rio de Ja­ne­iru na kon­fe­ren­ci­ji Uje­di­nje­nih na­ro­da o odr­ži­vom ra­zvo­ju u sklo­pu glo­bal­nih na­po­ra za sma­nje­njem učin­ka kli­mat­skih pro­mje­na.

No­vi aus­tral­ski re­zer­va­ti bit će os­no­va­ni od Ka­njo­na Per­th na ju­go­za­pa­du do Oto­ka klo­ka­na na juž­noj oba­li zem­lje. Ri­go­roz­nom za­šti­tom bit će obu­hva­će­no i po­dru­čje Ko­ralj­nog mo­ra na sje­ve­ro­is­to­ku, iz­ja­vio je mi­nis­tar oko­li­ša Tony Bur­ke.

PD

Ar­m­s­trong je op­tu­žen i da je dru­ge na­vo­dio na do­ping

PD

Plan je pred­sta­vio aus­tral­ski mi­nis­tar oko­li­ša Tony Bur­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.