Slav­nom Lan­ceu Ar­m­s­tron­gu pri­je­ti odu­zi­ma­nje se­dam nas­lo­va

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ame­rič­ka an­ti­do­pin­ška agen­ci­ja (USADA) po­kre­nu­la je is­tra­gu pro­tiv biv­še­ga ame­rič­kog bi­cik­lis­tič­kog šam­pi­ona Lan­cea Ar­m­s­tron­ga ko­jeg op­tu­žu­je da je uzi­mao ne­do­pu­šte­na sred­stva od 1996. do 2011. go­di­ne. Ako op­tuž­ba bu­de po­t­vr­đe­na, je­dan od naj­ve­ćih spor­ta­ša mo­gao bi os­ta­ti bez se­dam nas­lo­va po­bjed­ni­ka To­ur de Fran­cea. USADA je upu­tio pi­smo Ar­m­s­tron­gu i pe­to­ri­ci nje- go­vih su­rad­ni­ka, me­đu ko­ji­ma je i nje­gov sport­ski di­rek­tor Bel­gi­ja­nac Jo­han Bruyne­el, sa­daš­nji di­rek­tor Ra­di­oShac­ka, u ko­je­mu ih služ­be­no oba­vje­šta­va o po­kre­ta­nju is­tra­ge. Pi­smo je “pr­va eta­pa za­kon­ske pro­ce­du­re ko­ja obu­hva­ća ne­ko­li­ko kr­še­nja an­ti­do­pin­ških pra­vi­la”. Agen­ci­ja op­tu­žu­je Ar­m­s­tron­ga da je uzi­mao do­ping ti­je­kom go­to­vo ci­je­le ka­ri­je­re i na­vo­dio dru­ge bi­cik­lis­te da uzi­ma­ju do­ping.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.