New York raz­ma­tra za­bra­nu ko­ki­ca

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na­kon što su nju­jor­ške grad­ske vlas­ti naj­a­vi­le da će od ožuj­ka slje­de­će go­di­ne na sna­gu stu­pi­ti za­bra­na pro­da­je ga­zi­ra­nih so­ko­va na ulič­nim štan­do­vi­ma u ve­li­kim bo­ca­ma i ogra­ni­če­na pro­da­ja zas­la­đe­nih pi­ća na po­la li­tre, pro­izvo­đa­či ga­zi­ra­nih pi­ća po­kre­nu­li su kam­pa­nju ko­jom je po­ku­ša­va­ju sru­ši­ti. Co­ca-Co­la i Mc­Do­nald’s pre­dvo­de pro­izvo­đa­če ko­ji nas­to­je uvje­ri­ti vlas­ti da bi po­tro­ša­či mo­ra­li sa­mi mo- ći od­lu­či­va­ti o to­me što će i ko­li­ko pi­ti te da ga­zi­ra­na pi­ća ni­su je­di­ni raz­log po­ve­ća­nja bro­ja pre­ti­lih oso­ba. Iz ure­da gra­do­na­čel­ni­ka sti­gao je od­go­vor da pro­izvo­đa­či pi­ća sli­je­de sce­na­rij kao i du­han­ska in­dus­tri­ja ko­ja je po­ve­la rat pro­tiv vla­di­nih mje­ra za za­šti­tu po­tro­ša­ča od štet­nih pro­izvo­da. Us­put je naj­av­lje­no da se raz­ma­tra­ju i štet­ni učin­ci ne­kih mli­ječ­nih na­pi­ta­ka i Ame­ri­kan­ci­ma omi­lje­nih ko­ki­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.