Nuk­le­ar­ke ne že­li 80 pos­to Ja­pa­na­ca

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ja­pan­ski or­ga­ni­za­to­ri pe­ti­ci­je “Zbo­gom nuk­le­ar­noj ener­gi­ji” obja­vi­li su da je 7,23 mi­li­ju­na gra­đa­na pot­pi­sa­lo zah­tjev za uki­da­njem nuk­le­ar­nih cen­tra­la, a do sre­di­ne sr­p­nja že­le sku­pi­ti naj­ma­nje 10 mi­li­ju­na pot­pi­sa. Pe­ti­ci­ja je po­tak­nu­ta ne­sre­ćom u Fu­ku­ši­mi, a no­vi­nar­ska is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da 80% Ja­pa­na­ca že­li da nji­ho­va vla­da odus­ta­ne od ko­ri­šte­nja nuk­le­ar­ne ener­gi­je.

PD

Ne že­le vi­še ovak­ve pri­zo­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.