Bu­duć­nost biz­ni­sa ni­je u zem­lja­ma BRIC-A ne­go na pe­ri­fe­ri­ji EU

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Jo­seph P. Qu­inlan Glav­ni tr­žiš­ni stra­teg Bank of Ame­ri­ca objaš­nja­va za­što ame­rič­kim tvrt­ka­ma, sa­vje­tu­je da ula­žu u EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.