Ni ri­ječ o pri­va­ti­za­ci­ji

CRO­ATIA OSI­GU­RA­NJA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mla­den Bla­že­vić, biv­ši pred­sjed­nik Upra­ve Kvar­ner osi­gu­ra­nja i bli­ski pri­ja­telj mi­nis­tra Slav­ka Li­ni­ća, no­vi je pred­sjed­nik Nad­zor­nog od­bo­ra Cro­atia osi­gu­ra­nja, kons­ti­tu­ira­no­ga u pe­tak na­kon pret­hod­no odr­ža­ne Glav­ne skup­šti­ne. Za za­mje­ni­cu je iz­a­bra­na Ves­na Tr­no­kop Tan­ta, pot­pred­sjed­ni­ca u Hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri. Prem­da je in­te­res dr­ža­ve osob­no zas­tu­pao mi­nis­tar Li­nić, na­zoč­ni di­oni­ča­ri os­ta­li su us­kra­će­ni za de­ta­lje o pri­va­ti­za­ci­ji druš­tva, te­mi ko­ju je ovih da­na ak­tu­ali­zi­rao upra­vo Li­nić. Iako se spe­ku­li­ra­lo da Upra­va ko­jom pred­sje­da Zdrav­ko Zri­nu­šić, a čla­ni­ca je Sil­va­na Ivan­čić, ne­će do­bi­ti raz­rješ­ni­cu, Li­nić je ipak “bla­gos­lo­vio” i do­sa­daš­nji rad tog dvoj­ca, kao i rad smi­je­nje­no­ga Nad­zor­nog od­bo­ra, či­ji je pred­sjed­nik bio Ni­ko­la Mi­ja­to­vić, pro­fe­sor na za­gre­bač­ko­me Prav­nom fa­kul­te­tu.

Pxl

Zdrav­ko Zri­nu­šić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.