Fi­nan­ci­ra­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Do nov­ca su­rad­njom, a ne pa­uša­lom CEI se ne­će fi­nan­ci­ra­ti pa­uša­lom iz pri­ho­da tvrt­ki či­je će pro­jek­te nad­zi­ra­ti, i to de­fi­ni­tiv­no ne­će pred­stav­lja­ti no­vi pa­ra­fi­skal­ni na­met, po­ru­ču­ju iz CEI-a. Ka­ko naj­av­lju­ju, CEI se za tro­ško­ve svo­jih ak­tiv­nos­ti ne­će osi­gu­ra­va­ti ni sred­stvi­ma iz pro­ra­ču­na, ne­go te­me­ljem ugo­vo­ra o su­rad­nji, ko­ji su već odas­la­ni glav­nim part­ne­ri­ma HEP-u, Ini, Ja­na­fu i Pli­na­cru. Če­ka se nji­ho­vo pot­pi­si­va­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.