Vla­di­mir ilić

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA -

Sr­bi­jan­ska vla­da raz­ri­je­ši­la je Vla­di­mi­ra Ili­ća duž­nos­ti pred­sjed­ni­ka Vi­je­ća za mala i sred­nja po­du­ze­ća i po­du­zet­niš­tvo. Za no­vog pred­sjed­ni­ka ime­no­van je do­sa­daš­nji član De­jan Jo­va­no­vić, taj­nik u Mi­nis­tar­stvu eko­no­mi­je i re­gi­onal­nog ra­zvo­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.