Ostojić šte­di os­ni­va­njem vir­tu­al­nih ure­da Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce

Ga­se se ‘fi­zič­ki’ ure­di u Ri­mu, New Yor­ku i To­ki­ju

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA -

Vi­še od 1,2 mi­li­jun ku­na ušte­djet će Hr­vat­ska tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca u 2013. go­di­ni na ra­ski­da­nju naj­ma ure­da u tri pred­stav­niš­tva HTZ-a, Ri­mu, New Yor­ku i To­ki­ju, suk­lad­no pri­jed­lo­gu ra­ci­ona­li­za­ci­je pos­lo­va­nja ko­ji će da­nas na sjed­ni­ci Tu­ris­tič­kog vi­je­ća da­ti mi­nis­tar tu­riz­ma Veljko Ostojić. Ka­ko se nes­luž­be­no doz­na­je, Os­to­ji­ćev plan ni­je uki­da­nje spo­me­nu­tih pred­stav­ni­šta­va kao ni odus­ta­ja­nje od tr­ži­šta ko­ja su i da­lje važ­na za Hr­vat­sku, već sa­mo sma­nje­nje tro­ško­va i modernizaci­ja pos­lo­va­nja. Na­ime, ušte­de na ra­ski­da­nju naj­ma ure­da u tri pred­stav­niš­tva HTZ-a di­rek­to­ri na­ve­de­nih pred­stav­ni­šta­va i da­lje će os­ta­ti na svo­jim rad­nim mjes­ti­ma, no imat će vir­tu­al­ni ured. Od tri spo­me­nu­ta ure­da, naj­skup­lji je naj­am onog u To­ki­ju ko­ji je la­ni ko­štao 550 ti­su­ća ku­na, pre­ma vi­si­ni naj­ma slje­de­ći je s 400 ti­su­ća bio nju­jor­ški ured. Iako je ured u Ri­mu spa­dao u jef­ti­ni­je (170 ti­su­ća ku­na go­diš­nje), pre­ba­ci­va­nje na rad od ku­će ima smis­la jer HTZ ima još je­dan ured u Mi­la­nu. U 2012. go­di­ni HTZ ima pred­stav­niš­tva u 18 ze­ma­lja i ove go­di­ne pre­ma Pla­nu ra­da HTZ-a nji­ho­ve ak­tiv­nos­ti ko­štat će oko 42 mil. ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.