Vi­jes­ti

U osi­je­ku po­kre­nut sa­jam eko­lo­ške i ru­ral­ne Pro­izvod­nje

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA -

U Osi­je­ku je u pe­tak otvo­ren no­vi sa­jam – “Sun­ča­ne ure”, ko­ji će se sva­ki dru­gi tje­dan u mje­se­cu odr­ža­va­ti pet­kom i su­bo­tom u Sun­ča­noj uli­ci. Sa­jam ko­ji pro­mo­vi­ra tra­di­cij­sku i eko­lo­šku pro­izvod­nju i ru­ral­ne pro­izvo­de or­ga­ni­zi­ra­ju osječ­ka Tr­ž­ni­ca i Udru­ga za eko­lo­šku i tra­di­cij­sku pro­izvod­nju i ru­ral­ni tu­ri­zam Eco­ru­ral net. Na štan­do­vi­ma su po­nu­đe­ni tra­di­cij­ski gas­tro­nom­ski spe­ci­ja­li­te­ti, ru­ko­tvo­ri­ne, igrač­ke od dr­ve­ta, eko­lo­ški ča­je­vi, vo­će i po­vr­će. Želj­ko Kri­vić, di­rek­tor osječ­ke Tr­ž­ni­ce, ka­že da je sa­jam pri­li­ka da se kre­ativ­nim po­je­din­ci­ma i udru­ga­ma osi­gu­ra pro­boj na tr­ži­šte.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.