Za mal­va­zi­ju do­bi­lo 25 vi­na­ra

Oz­na­ku is­tar­ska kva­li­te­ta iq

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA -

Vi­nis­tra, udru­ga vi­no­gra­da­ra i vi­na­ra Is­tre i Is­tar­ska ra­zvoj­na agen­ci­ja (IDA) do­di­je­li­li su u Po­re­ču oz­na­ke “Is­tar­ska kva­li­te­ta - IQ” za naj­bo­lje svje­že i od­le­ža­le mal­va­zi­je. Oz­na­ku je pri­mi­lo 24 vi­na­ra za svje­ža vi­na, ber­be 2011. i je­dan vi­nar za od­le­ža­la, ber­be 2010. Oz­na­ka IQ je na­mi­je­nje­na oz­na­ča­va­nju vi­na vi­so­ke kva­li­te­te od sor­te Mal­va­zi­ja is­tar­ska sa ci­ljem po­ti­ca­nja pro­izvod­nje ove autoh­to­ne sor­te gro­žđa i pro­da­je vi­na. Pred­stav­lje­no je i no­vo iz­da­nje ugled­nog ta­li­jan­skog vin­skog vo­di­ča, Vi­ni­bu­oni d’Ita­lia 2012, u ko­jem je Is­tra zas­tup­lje­na s do­sad naj­ve­ćim bro­jem vi­na­ra, ukup­no 20.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.