Ge­eko­vi sti­žu u Za­greb

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA -

Na­kon

po­zi­va pred­sjed­ni­ka RH Ive Jo­si­po­vi­ća pu­tem Fa­ce­bo­oka te mi­nis­tra po­du­zet­niš­tva i obr­ta Gor­da­na Ma­ra­sa pu­tem Twit­te­ra utje­caj­nom ame­rič­kom inves­ti­to­ru Da­veu McClu­reu da u sklo­pu is­toč­no­europ­ske tur­ne­je Ge­eks on a Pla­ne po­sje­ti Za­greb, u pe­tak je sti­gla i služ­be­na potvrda, pri­op­će­no je iz Ma­ra­so­va ure­da. Pred­stav­ni­ci inves­ti­cij­skog fon­da 500 Star­tups, fon­da ko­ji ula­že u in­ter­net­ske star­tu­po­ve na svo­jim su in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma obja­vi­li da su za­hva­lju­ju­ći in­ten­ziv­nom lo­bi­ra­nju iz Hr­vat­ske do­ni­je­li od­lu­ku da će se zad­nja “pos­ta­ja“is­toč­no­europ­ske tur­ne­je utje­caj­nih ame­rič­kih inves­ti­to­ra i in­ter­net­skih po­du­zet­ni­ka Ge­eks on a Pla­ne odr­ža­ti u Za­gre­bu u dru­goj po­lo­vi­ci ruj­na ove go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.