Pri­va­ti­za­ci­ja CO opet di­že ci­je­nu di­oni­ce

Uz mi­ze­ran pro­met in­deks CROBEX spu­šten na ra­zi­ne iz 2009. go­di­ne

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Si­tu­aci­ja na do­ma­ćem tr­ži­štu ka­pi­ta­la proš­lo­ga je tjed­na bi­la le­tar­gič­na. Inves­ti­to­ri ni­su bi­li pre­vi­še za­in­te­re­si­ra­ni na tr­go­va­nje di­oni­ca­ma, što se pri­mje­ći­va­lo po dnev­nim pro­me­ti­ma ko­ji ni­ti je­dan dan ni­su bi­li vi­ši od de­set mi­li­ju­na ku­na.

Di­onič­ki in­deks CROBEX proš­lo­ga je tjed­na pao ukup­no je­dan pos­to. Pe­si­mi­zam ko­ji je vla­dao u tom raz­dob­lju po­nov­no je gur­nuo do­ma­ći in­deks pre­ma mi­ni­mal­nim ra­zi­na­ma po­s­ljed­nji pu­ta vi­đe­ni­ma 2009. go­di­ne ka­da je tr­ži­šte ka­pi­ta­la zbog kri­ze do­seg­nu­lo dno.

Po­s­ljed­nja ra­zi­na in­dek­sa u pe­tak je iz­no­si­la sa­mo 1619 iz­no­sio je tjed­ni pad di­onič­kog in­dek­sa CROBEX bo­do­va, naj­ma­nje od kra­ja trav­nja 2009 go­di­ne.

Ipak, raz­log za op­ti­mi­zam ima­li su ula­ga­či ko­ji ima­ju di­oni­ce Cro­atia osi­gu­ra­nja. S ob­zi­rom na to da se po­nov­no za­huk­ta­la pri­ča o pri­va­ti­za­ci­ji do­ma­ćeg osi­gu­ra­va­te­lja u dr­žav­nim ru­ka­ma, vri­jed­nost di­oni­ce sko­či­la je 10,19 pos­to.

To je ujed­no bi­la i je­di­na di­oni­ca na Služ­be­nom tr­ži­štu ko­ja je ima­la dvoz­na­men­kas­ti rast. Za­klju­če­na je na 6666,66 ku­na.

S dru­ge stra­ne, vlas­ni­ci di­oni­ca In­gre iz­gu­bi­li su 10,26 pos­to vri­jed­nos­ti. Po­s­ljed­nja ci­je­na di­oni­ce iz­no­si­la je 5,42 ku­ne.

FO­TO­LIA

Sa­mo je di­oni­ca Cro­atia osi­gu­ra­nja proš­log tjed­na ima­la dvoz­na­men­kas­ti rast

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.