NLB ku­pu­ju is­pod ži­ta?

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ako

je vje­ro­va­ti upo­zo­re­nju ko­je je par­la­men­tar­ci­ma pos­la­la slo­ven­ska Agen­ci­ja za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom (AUKN), naj­ve­ća ban­ka u toj zem­lji mo­gla bi pos­ta­ti me­ta “ti­hog pre­uzi­ma­nja”. Tvr­de da se bel­gij­ska gru­pa­ci­ja KBC, suv­las­nik NLB-a, na­mje­ra­va “do­ko­pa­ti” ve­ćin­skog udje­la ko­ji sa­da kon­tro­li­ra dr­ža­va, a to će im, nas­tav­lja­ju, bi­ti omo­gu­će­no usvo­je li se iz­mje­ne za­ko­na o ban­ka­ma. Na­po­mi­nju da bi se nji­me omo­gu­ći­la do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja hi­brid­nim ins­tru­men­ti­ma ko­ji se mo­gu pre­tvo­ri­ti u ka­pi­tal. KBC bi ta­ko, tvr­de, udio po­di­gao sa 25 na 55 pos­to, a dr­žav­ni bi pao na 35 pos­to.

PD

Bel­gij­ski KBC na­vod­no ci­lja na po­di­za­nje udje­la sa 25 na 55%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.