Sport­ska in­fu­zi­ja na­ci­onal­noj sre­ći

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Da navijače pi­ta­te ‘je­si vi­dio/vi­dje­la, in­fla­ci­ja je 3,9%?’, je­di­na bi ne­do­umi­ca bi­la go­vo­ri­te li o ko­efi­ci­jen­tu na kla­di­oni­ci ili to­le­ri­ra­noj ko­li­či­ni ma­li­ga­na na­kon go­la

Is­tra­ži­va­či na­ci­onal­no­ga in­dek­sa sre­će mo­ra­li bi ubu­du­će u svo­je sta­tis­tič­ke for­mu­le uves­ti no­vu va­ri­ja­blu, mo­gli bi je na­zva­ti re­ci­mo “fak­tor Man­džu­kić” ili ne­ka­ko slič­no. Re­zul­ta­ti bi bi­li za­bav­ni­ji od onih ko­ji su nam pre­ko me­di­ja is­po­ru­če­ni pri­je ne­ko­li­ko da­na. Vje­ro­jat­no bi ukup­ni in­deks ska­kao po­put Blan­ke Vla­šić sva­ki put kad bi se Su­per Ma­rio u Polj­skoj pri­bli­žio pro­tiv­nič­kom go­lu, ma­kar kao pro­tiv Ita­li­je re­pre­zen­ta­ci­ja i ne pru­ža­la su­vis­li­je igre. Po­gle­daj­te, uos­ta­lom, pri­zo­re na ma­sov­nim jav­nim gle­da­nji­ma utak­mi­ca po ka­fi­ći­ma i tr­go­vi­ma: da bi­lo ko­jem koc­ki­ca­ma ukra­še­nom na­vi­ja­ču pri­đe­te i pi­ta­te ga “je­si vi­dio/vi­dje­la, in­fla­ci­ja je do­seg­nu­la 3,9 pos­to?” vje­ro­jat­no bi je­di­na ne­do­umi­ca bi­la go­vo­ri­te li o ko­efi­ci­jen­tu na kla­di­oni­ci ili to­le­ri­ra­noj ko­li­či­ni ma­li­ga­na na­kon što Man­džu­kić po­go­di gol.

Na­kon utak­mi­ce s Ita­li­jom jed­ne su dnev­ne no­vi­ne na ki­oske sti­gle s nas­lov­ni­com na ko­joj su je­dan iz­nad dru­gog baš ta dva po­dat­ka: re­kord­na in­fla­ci­ja i Man­džu­ki­ćev gol na­de za pro­laz u dru­gi krug na Eu­ru. Gra­fič­kom igrom na vr­hu je objav­ljen nad­nas­lov “Ne­ma kra­ja lo­šim vi­jes­ti­ma”, ko­ji se od­no­si, na­rav­no, na in­fla­ci­ju, ali ni­je bez vra­ga po­ve­za­ti ga i s re­pre­zen­ta­tiv­nim igra­ma. Man­džu­ki­će­vi (i Je­la­vi­će­vi, da ne gri­je­ši­mo du­šu) go­lo­vi do­ni­je­li su go­le­mu ra­dost ci­je­loj na­ci­ji, to­li­ku da je onih 3,9 pos­to u hi­pu za­bo­rav­lje­no, pre­br­zo i pre­la­ko da bi se to sma­tra­lo do­brom vi­ješ­ću. I po­da­ci iz spo­me­nu­to­ga is­tra­ži­va­nja si­gur­no bi do­ži­vje­li re­vi­zi­ju. Re­ci­mo, ve­ći dio od onih 75 pos­to ko­ji mis­le da Vla­da i po­li­ti­ča­ri ne ra­de u in­te­re­su gra­đa­na vje­ro­jat­no bi u no­go­met­nom za­no­su is­pi­ti­va­či­ma uz­vra­ti­lo pro­tu­pi­ta­njem “ko­ja vla­da?”.

Ko­li­ko će ova sport­ska in­fu­zi­ja na­ci­onal­noj sre­ći po­tra­ja­ti, znat će se u po­ne­dje­ljak na­ve­čer na­kon utak­mi­ce sa Špa­njol­skom. Ako Hr­vat­ska is­pad­ne, onih 3,9 tres­nut će nas po gla­va­ma kao da je ri­ječ o to­na­ma, a ne o pos­to­ci­ma. Man­džu­kić će iz­gu­bi­ti na­di­mak Su­per Ma­rio, na­ci­ja će još dan-dva pri­ča­ti o gran­di­oz­nom pro­ma­ša­ju, a on­da će po­če­ti opet raz­miš­lja­ti ka­ko bi bi­lo div­no ži­vje­ti neg­dje gdje bi i kriv­ci za ovu in­fla­ci­ju do­bi­va­li “opo­me­ne pred is­klju­če­nje” br­zi­nom ko­jom je tak­va opo­me­na naj­av­lje­na onoj ra­zuz­da­noj kra­pin­skoj služ­be­ni­ci Mi­nis­tar­stva kul­tu­re za­to što je s pri­ja­te­lji­com po­di­gla ma­ji­cu i po­ka­za­la ur­bi et or­bi svo­je adu­te. Go­le si­se su kr­še­nje ko­dek­sa po­na­ša­nja dr­žav­nih služ­be­ni­ka. Ne­is­pu­nje­na obe­ća­nja u tom ko­dek­su ni­su pre­dvi­đe­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.