Bu­ga­ri zbog za­ko­na o šu­ma­ma blo­ki­ra­li gra­do­ve

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ti­su­će Bu­ga­ra već ne­ko­li­ko da­na pro­s­vje­du pro­tiv do­no­še­nja no­vog kon­tro­verz­nog za­ko­na pre­ma ko­je­mu bi bi­lo do­pu­šte­no sje­ći šu­me i na nji­ho­vu mjes­tu gra­di­ti ski­ja­ške sta­ze i ži­ča­re. Pro­s­vjed­ni­ci u So­fi­ji i gra­do­vi­ma na ju­go­za­pa­du zem­lje no­si­li su pla­ka­te s nat­pi­si­ma: “Šu­me zna­če ži­vot” i “Opros­ti­te što vas uz­ne­mi­ra­va­mo - mi smo sa­mo po­ku­ša­va­li spa­si­ti što je os­ta­lo od Bu­gar­ske”. Za no­vi za­kon gla­sa­lo je 75 čla­no­va par­la­men­ta iz vla­da­ju­ćeg i des­ni­čar­skog cen­tra, no bu­gar­ska vlast po­di­je­lje­na je miš­lje­nja: pred­sjed­nik Ro­sen Plev­ne­li­ev vra­tio je za­kon na dru­go či­ta­nje u par­la­ment, no mi­nis­tri po­ljo­pri­vre­de i unu­tar­njih pos­lo­va obru­ši­li su se na pro­s­vjed­ni­ke ko­ji su već da­ni­ma na uli­ca­ma.

EPA

Pro­s­vjed­ni­ci zbog no­vo­ga za­ko­na već pet da­na blo­ki­ra­ju uli­ce bu­gar­sko­ga glav­no­ga gra­da So­fi­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.