In­dij­ska osva­ja­či­ca zlata op­tu­že­na da je mu­ška­rac

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Po­li­ci­ja u Indiji uhi­ti­la je poz­na­tu spor­ta­ši­cu Pin­ki Pra­ma­nik zbog op­tuž­bi za si­lo­va­nje i da je za­pra­vo mu­ška­rac. Vlas­ti Za­pad­nog Ben­ga­la pri­ve­le su Pra­ma­nik ko­ja je, me­đu os­ta­lim, osvo­ji­la če­ti­ri zlat­ne me­da­lje 2006. go­di­ne. Pra­ma­nik je za zlo­čin op­tu­ži­la part­ne­ri­ca s ko­jom ži­vi. Pre­ma obja­vi po­li­ci­je, od lo­kal­nog su­da za­tra­že­no je do­pu­šte­nje za li­ječ­nič­ko ut­vr­đi­va­nje spo­la op­tu­že­ne tr­ka­či­ce, no, na­ve­li su, ona za­sad od­bi­ja pre­tra­gu. “U svo­joj ka­ri­je­ri pro­fe­si­onal­ne atle­ti­čar­ke mno­go sam pu­ta bi­la pod­vrg­nu­ta raz­li­či­tim tes­to­vi­ma. Za­što bih sad pris­ta­la na ovaj su­lu­di pos­tu­pak”, iz­ja­vi­la je Pra­ma­nik. In­dij­ska je spor­ta­ši­ca 2006. go­di­ne osvo­ji­la zla­to na utr­ci 4x400 me­ta­ra na Azij­skim igra­ma u Do­hi 2006., te sre­bro u is­toj dis­ci­pli­ni is­te go­di­ne na Igra­ma Com­monwe­al­t­ha.

PD

Pin­ki Pra­ma­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.