U Ame­ri­ci sva­ko­ga da­na je­dan voj­nik po­či­ni sa­mo­uboj­stvo

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ame­rič­ko mi­nis­tar­stvo obra­ne ove je go­di­ne za­bi­lje­ži­lo nes­la­van re­kord: 154 sa­mo­uboj­sta­va u 155 da­na. Pre­ma naj­no­vi­jim sta­tis­ti­ka­ma vi­še je ame­rič­kih voj­ni­ka po­gi­nu­lo od vlas­ti­te ru­ke ne­go u su­ko­bi­ma u Af­ga­nis­ta­nu. Pen­ta­gon je rad­nu sku­pi­nu os­no­vao pri­je tri go­di­ne, re­agi­ra­ju­ći na uzas­top­no po­ve­ća­nje bro­ja sa­mo­uboj­sta­va me­đu 1,4 mi­li­ju­na pri­pad­ni­ka ame­rič­ke voj­ske. Pro­vo­đe­ne su ne­ke mje­re, no re­zul­tat je iz­os­tao. Iz­vješ­ća sku­pi­ne go­vo­re o “dis­kri­mi­na­ci­ji i ne­čas­nom op­ho­đe­nju” te “pro­ma­še­nim pri­li­ka­ma ohra­bri­va­nja onih ko­ji­ma je po­treb­na po­moć”, di­rek­t­no ti­me kri­ti­zi­ra­ju­ći vla­du pred­sjed­ni­ka Ba­rac­ka Oba­me, od­nos­no ne­bri­gu za voj­ni­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.