Nje­mač­ka za 11 naj­bo­ljih sve­uči­li­šta da­je 50 mi­li­ju­na eura

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

U Nje­mač­koj od ovo­ga tjed­na pos­to­ji je­da­na­est elit­nih sve­uči­li­šta. Ne­ka od pri­jaš­njih iz­gu­bi­li su tu ti­tu­lu, no po­pi­su naj­bo­ljih pri­dru­ži­lo se pet no­vih. U ini­ci­ja­ti­vi za iz­vr­s­nost su­dje­lu­je sa­vez­na vla­da te vla­de svih 16 nje­mač­kih sa­vez­nih ze­ma­lja. Da bi se ne­ko sve­uči­li­šte mo­glo pri­ja­vi­ti na na­tje­čaj mo­ra se sa svo­jim kon­cep­ti­ma i re­zul- ta­ti­ma is­tra­ži­vač­kog ra­da pred­sta­vi­ti Udru­že­nju is­tra­ži­vač­kih cen­ta­ra, te znans­tve­nom od­bo­ru. U pred­nos­ti su oni pro­jek­ti či­ji su kon­cep­ti okre­nu­ti bu­duć­nos­ti i ko­ji nje­mač­kim znans­tve­ni­ci­ma mo­gu osi­gu­ra­ti me­đu­na­rod­nu pro­mo­ci­ju. Sve­uči­li­šta ko­ja dobiju ocje­nu “elit­no” po­di­je­lit će 50 mi­li­ju­na eura ti­je­kom pet go­di­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.