pod­ba­ci­le fa­sa­de

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

CEI po­zi­va na ra­di­oni­ce Slab in­te­res is­ka­zan je za pr­ve na­tje­ča­je ko­ji su iš­li iz CEI-a za pro­jek­te ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti i ob­no­ve fa­sa­da jav­nih zgra­da. Ras­pi­sa­ni su na­tj­na­tje­ča­ji za 20 obje­ka­ta

vvri­jed­nos­ti vi­še od 50 mi­mi­li­ju­na ku­na, no zbog ne­raz­ne­ra­zu­mi­je­va­nja no­vog mo­de­la ra­da ja­vio se ja­ko ma­li broj za­in­te­re­si­ra­nih, pa CEI po­zi­va­po­ziv po­du­zet­ni­ke sa se ja­ve i uklju­če­uklj u edu­ka­ci­ju kroz ra­di­oni­ce,ra­di­oni­ce ko­ji­ma će ih uves­ti u re­ali­za­ci­ju pro­je­ka­ta. Za raz­li­ku od ra­ni­je­ga mo­de­la, na­tje­čaj sa­da ne sa­dr­ži tro­škov­ni­ke, ne­go po­nu­du kroz pro­jek­t­ni za­da­tak ra­di pro­jek­tant s ko­jim se inves­ti­to­ri, gra­đe­vin­ci, mo­ra­ju po­ve­za­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.