Re­gis­tar investicija

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Idu­ći tje­dan CEI će obja­vi­ti i na­tje­čaj za teh­no­lo­ško rješenje za Re­gis­tar investicija, ko­ji bi tre­bao za­ži­vje­ti do kra­ja go­di­ne. On bi svi­ma tre­bao omo­gu­ći­ti uvid u inves­ti­cij­ski po­ten­ci­jal. Bit će dos­tup­ni po­da­ci o pro­jek­ti­ma, planovima i su­di­oni­ci­ma, fa­zi re­ali­za­ci­je i pre­pre­ka­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.