Žde­rić do­bio šest mje­se­ci za­tvo­ra za ne­za­ko­ni­tu pri­va­ti­za­ci­ju

Biv­ši šef Po­rez­ne upra­ve Ivi­ca Mla­di­neo, kao i os­ta­la dva čla­na uprav­nog od­bo­ra, kaž­nje­ni su uvjet­no

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Di­rek­tor split­skog Kons­truk­tor in­že­nje­rin­ga Želj­ko Žde­riđ ne­pra­vo­mođ­no je osu­čen na šest mje­se­ci za­tvo­ra zbog ne­za­ko­ni­te pri­va­ti­za­ci­je GP Kons­truk­tor 1993. go­di­ne.

Os­ta­li ćla­no­vi ta­daš­njeg uprav­nog od­bo­ra, Jo­sip Kuz­ma­niđ, Be­ris­lav Ba­šiđ i Ivi­ca Mla­di­neo, biv­ši rav­na­telj Po­rez­ne upra­ve, osu­če­ni su sva­ki na šest mje­se­ci za­tvo­ra uvjet­no na rok kuš­nje od dvi­je go­di­ne. Sut­ki­nja Žu­pa­nij­skog su­da u Spli­tu Iva­na Bi­lu­šiđ od­mje­ri­la je Želj­ku Žde­ri­đu stro­žu kaz­nu od pri­jed­lo­ga Dr­žav­nog od­vjet­niš­tva.

Oci­je­ni­la je ka­ko je upra­vo on odi­grao glav­nu ulo­gu u pre­tvor­bi GP Kons­truk­to­ra ko- ji je ne­za­ko­ni­to gur­nut u ste­ćaj. Da je pre­tvor­ba odra­če­na po za­ko­nu, za­klju­ći­la je Bi­lu­šiđ, di­oni­ce bi za­vr­ši­le u ru­ka­ma rad­ni­ka. Ola­kot­na je okol­nost što je na­kon pre­tvor­be tvrt­ka na­pre­do­va­la, kao i an­ga­žman u Do­mo­vin­skom ra­tu. Pre­su­dom je odre­če­no da Kons­truk­tor mo­ra vra­ti­ti dva mi­li­ju­na ku­na.

PXL

Želj­ko Žde­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.