Mu­lja­nje s po­da­ci­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

La­ni 100.000 to­na ot­pa­da ma­nje Pri­jaš­njih se go­di­na u Hr­vat­skoj skup­lja­lo po 220.000 to­na ukup­nog am­ba­laž­nog ot­pa­da (PET, stak­lo, li­men­ke itd.). No, či­ni da je 2011. pod­ba­ci­la za go­to­vo 100.000 to­na. To do­vo­di u sum­nju kom­ple­tan sus­tav gos­po­da­re­nja ot­pa­dom u pro­tek­lih šest go­di­na, tvr­de upu­će­ni, kao i u pri­ka­zi­va­nje po­da­ta­ka o to­me bu­du­ći da su broj­ne tvrt­ke za po­je­di­ne vr­ste am­ba­la­že do­bi­va­le raz­ne su­bven­ci­je, što po to­ni sa­kup­lje­nog ot­pa­da, što po to­ni pre­ra­đe­no­ga ot­pa­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.