Za 54 ra­zvoj­no-tu­ris­tič­ka pro­jek­ta 3,67 mi­li­ju­na ku­na

No­vac do­di­je­ljen za dva na­tje­ča­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma je sli­je­dom dva do­vr­še­na na­tje­ća­ja iz pro­gra­ma za po­ve­đa­nje kon­ku­rent­nos­ti tu­ris­tić­kog sek­to­ra u ovoj go­di­ni oda­bra­lo 54 ra­zvoj­no-tu­ris­tić­ka pro­jek­ta ko­ji­ma do­dje­lju­je ukup­no 3,67 mi­li­ju­na ku­na bes­po­vrat­nih sred­sta­va. Od oda­bra­na 54 pro­jek­ta 18 ih je do­bi­lo pot­po­re u sklo­pu pro­gra­ma “EU iz­vr­s­nost”, a 36 iz pro­gra­ma po­ti­ca­nja dje­lo­va­nja stru­kov­nih udru­ga i ne­pro­fit­nih or­ga­ni­za­ci­ja “Za­jed­no za kon­ku­rent­nost”. Me­ču stru­kov­nim udru­ga­ma i ne­pro­fit­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma naj­ve­đi iz­nos od ukup­no 550 ti­su­đa ku­na do­bi­la je Udru­ga pos­lo­da­va­ca u ho­te­li­jer­stvu Hr­vat­ske (UPUHH) za će­ti­ri pro­jek­ta. Udru­ga hr­vat­skih put­nić­kih agen­ci­ja za tri je pro­jek­ta do­bi­la 450 ti­su­đa ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.