Tra­že se di­rek­to­ri u aus­tri­ji, v. bri­ta­ni­ji, ja­pa­nu...

Poslovni Dnevnik - - AK­TU­AL­NO -

U sr­p­nju iz­bor Bu­li­će­va na­s­ljed­ni­ka Po­ka­za­lo se da je šest di­rek­to­ra ino­zem­nih pred­stav­ni­šta­va HTZ-a do­sad ra­di­lo bez man­da­ta, ko­ji su im is­tek­li, a no­vi na­tje­čaj ni­je bio ras­pi­san suk­lad­no za­ko­nu. Tu­ris­tič­ko vi­je­će sto­ga je ju­čer ras­pi­sa­lo na­tje­čaj za di­rek­to­re pred­stav­ni­šta­va u Aus­tri­ji, V. Bri­ta­ni­ji, Slo­ve­ni­ji, Ja­pa­nu, Špa­njol­skoj te Šved­skoj. Ia­ko se pre­ma za­ko­nu ak­tu­al­ni di­rek­to­ri po­nov­no mo­gu na­tje­ca­ti, Os­to­jić je po­zvao sve za­in­te­re­si­ra­ne da se ja­ve na na­tje­čaj, pa se mo­gu oče­ki­va­ti ka­drov­ske pro­mje­ne. Ia­ko je svo­jim pret­hod­ni­ci­ma pred­ba­cio da ni­su pro­vo­di­li na­tje­ča­je na vri­je­me, mi­nis­tar je za­ne­ma­rio či­nje­ni­cu da ni šest mje­se­ci na­kon is­te­ka man­da­ta ak­tu­al­nom di­rek­to­ru HTZ-a Ni­ki Bu­li­ću još ni­je ras­pi­san na­tje­čaj za no­vog di­rek­to­ra. Os­to­jić je obe­ćao da će na­tje­čaj ras­pi­sa­ti u sr­p­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.