Bret taylor

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Brad Taylor, šef teh­no­lo­škog od­sje­ka Fa­ce­bo­oka, naj­a­vio je svoj sko­ri od­la­zak iz kom­pa­ni­je ka­ko bi os­no­vao vlas­ti­tu tvrt­ku. Os­ni­vač Fa­ce­bo­oka Mark Zuc­ker­berg re­kao je da je uži­vao ra­di­ti s Taylo­rom i da mu je zahvalan za sve što je na­pra­vio za tvrt­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.