Pr­vi fes­ti­val jo­ge na Ve­le­saj­mu

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Za­greb U sklo­pu 3. me­đu­na­rod­nog saj­ma al­ter­na­ti­ve, zdra­vog ži­vo­ta i gra­nič­nih po­dru­čja zna­nos­ti Mys­tic, od 19. do 23. ruj­na, odr­žat će se i Za­greb Yo­ga Fest. Na kon­fe­ren­ci­ji će su­dje­lo­va­ti pred­stav­ni­ci raz­li­či­tih škola jo­ge, a na saj­me­nom pros­to­ru po­vr­ši­ne 2600 če­tvor­nih me­ta­ra pred­sta­vit će se raz­ne ne­ko­nven­ci­onal­ne me­to­de i te­ra­pi­je, zdra­va hra­na, pri­prav­ci od lje­ko­vi­tog bi­lja, api­te­ra­pi­je, do­da­ci pre­hra­ni, pri­rod­na koz­me­ti­ka, feng shui, kris­ta­li i struč­na li­te­ra­tu­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.