No­vi brend za vi­šu sred­nju kla­su

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Opatija Li­bur­nia Ri­vi­era ho­te­li pred­sta­vi­li su brend Re­mi­sens, ko­ji će na tu­ris­tič­kom tr­ži­štu bi­ti od 2013. go­di­ne. Uvo­đe­njem bren­da te re­kons­truk­ci­jom obje­ka­ta LRH pre­la­zi s tr­ži­šta ni­že sred­nje na vi­šu sred­nju kla­su. Brend će no­si­ti kvar­ner­ski ho­te­li Am­ba­sa­dor, Ad­mi­ral i Kris­tal, Excel­si­or i Ma­ri­na, kao i vi­le Am­ba­sa­dor u Opa­ti­ji te Atlan­ta i El­za u Lo­vra­nu. Ho­te­li će za­dr­ža­ti svo­je ime, a slo­gan no­vog bren­da je “Tre­nu­ci ko­je pam­ti­te”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.