Tes­co na­pu­šta ja­pan­sko tr­ži­šte

Od­la­ze na­kon de­vet go­di­na

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Za­greb Bri­tan­ska gru­pa ma­lo­pro­daj­nih la­na­ca Tes­co naj­a­vi­la je pov­la­če­nje s ja­pan­skog tr­ži­šta na­kon de­vet go­di­na pos­lo­va­nja. Pov­la­če­nje će se odvi­ja­ti u dvi­je eta­pe, a u pr­voj će Tes­co pro­da­ti 50 pos­to udje­la u dru- goj po ve­li­či­ni ma­lo­pro­daj­noj ja­pan­skoj gru­pi Ae­onu. Po­tom će Tes­co u za­jed­nič­ko ula­ga­nje ulo­ži­ti 40 mi­li­ju­na fun­ti, ali će se u ko­nač­ni­ci sa­svim po­vu­ći iz pos­lo­va­nja. Ni­je objav­ljen kraj­nji rok ove ope­ra­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.