Za pla­si­ra­nje u Me­tro po­tre­ban GFSI

Hr­vat­ski no­si­te­lji stan­dar­da mo­ći će pla­si­ra­ti ro­bu di­ljem EU

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA & PRODAJA - MAJDA ŽUJO

Na­kon ula­ska u Europ­sku uni­ju Me­tro će u Hr­vat­skoj pos­lo­va­ti is­klju­či­vo s pro­izvo­đa­či­ma i do­bav­lja­či­ma pre­hram­be­nih pro­izvo­da vlas­ti­tih rob­nih mar­ki ko­ji ima­ju je­dan od de­vet GFSI (Glo­bal Food Sa­fety Ini­ti­ati­ve) priz­na­tih stan­dar­da. Ri­ječ je o me­đu­na­rod­nom cer­ti­fi­ka­tu kva­li­te­te ko­ji im is­to­dob­no osi­gu­ra­va lak­ši pris­tup i ve­ću kon­ku­rent­nost na europ­skim i svjet­skim tr­ži­šti­ma. Cer­ti­fi­ci­ra­nje će se, ka­žu u Me­trou, pro­ves­ti kao va­žan ko­rak una­pre­đe­nja pos­lo­va­nja i za­jed­nič­ke su­rad­nje hr­vat­skih pro­izvo­đa­ča vlas­ti­tih rob­nih mar­ki Me- troa, a obu­hva­tit će do­bav­lja­če rob­nih mar­ki Me­troa me­đu ko­ji­ma su Aro, Fi­ne Food, Ho­re­ca Se­lect i Ri­oba. Od pe­de­se­tak pro­izvo­đa­ča ko­ji pro­izvo­de rob­ne mar­ke za Me­tro njih de­se­tak već ima uve­den standard ko­ji im omo­gu­ću­je ne­sme­tan iz­voz ro­ba na eu­rop­ska tr­ži­šta.

“Po­sje­do­va­njem priz­na­tih stan­dar­da GFSI-ja hr­vat­skim pro­izvo­đa­či­ma otva­ra se mo­guć­nost pro­da­je pro­izvo­da unu­tar Me­tro gru­pe ko­ja pos­lu­je u 32 zem­lje Eu­ro­pe, Azi­je i Afri­ke, kao i dru­gim tr­go­vač­kim lan­ci­ma u Eu­ro­pi i svi­je­tu”, is­ti­ču u Me­trou.

PXL

Do­bav­lja­či­ma će se otvo­ri­ti 32 no­va tr­ži­šta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.