Pro­jek­ti

Poslovni Dnevnik - - EU FONDOVI -

Na­kon po­ljo­pri­vre­de tu­ri­zam Os­vr­nuv­ši se na po­du­zet­nič­ke pro­jek­te, Mla­den Mar­ke­šić spo­mi­nje i onaj po­ljo­pri­vred­ne za­dru­ga Lo­vas ko­ji je EU su­fi­nan­ci­ra­la sa 900.000 ku­na za po­di­za­nje no­vih na­sa­da. Zna­ča­jan je i pro­jekt tvrt­ke Agro­lo­vas ko­ja je po­vuk­la oko 600.000 ku­na za po­di­za­nje voć­nja­ka. “Po­du­zet­nič­ki pro­jek­ti uglav­nom su iš­li u smje­ru po­ljo­pri­vre­de, jer do sa­da ni­smo ima­li ni jed­nu dru­gu gra­nu, a sa­da kre­će­mo i u pri­pre­mu tu­ris­tič­kih pro­je­ka­ta”, za­klju­ču­je Mar­ke­šić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.