U Bi­osu po­či­nje grad­nja no­ve ha­le od 1711 kva­dra­ta Osječ­kom po­du­zet­nič­kom in­ku­ba­to­ru još mi­li­jun eura

Poslovni Dnevnik - - EU FONDOVI - MARIJA LJU­BI­ČIĆ/VLM

Sta­ro skla­di­šte ko­je je bi­lo pre­na­mi­je­nje­no u po­du­zet­nič­ki in­ku­ba­tor za pro­izvod­ne tvrt­ke pos­lu­ži­lo je svr­si. Sa­da je go­to­vo do kra­ja sru­še­no, a na tom će­mo mjes­tu usko­ro kre­nu­ti s grad­njom ha­le B, ko­ja će po svo­joj pri­la­go­đe­nos­ti po­du­zet­ni­ci­ma po­čet­ni­ci­ma bi­ti još bo­lja od ha­le A”, za Pos­lov­ni dnev­nik ka­že Be­la Iko­tić, ko­or­di­na­tor pro­jek­ta u po­du­zet­nič­kom in­ku­ba­to­ru Bi­os u Osi­je­ku.

U sklo­pu pro­gra­ma IPA, kom­po­nen­ta IIIC, Bi­osu je odo­bren pro­jekt dru­ge, mo­du­lar­ne ha­le, ukup­ne vri­jed­nos­ti 1,4 mi­li­ju­na eura. EU je odo­brio ne­po­vrat­na fi­nan­cij­ska sred­stva od 999.887,19 eura. Grad Osi­jek su­fi­nan­ci­rat će ovaj pro­jekt s 25% ukup­ne vri­jed­nos­ti, od­nos­no 348.736,39 eura, a Bi­os će ulo­ži­ti 42.427,04 eura. Ova ha­la vanj­skim će di­men­zi­ja­ma i iz­gle­dom bi­ti go­to­vo iden­tič­na onoj ko­ja je pu­šte­na u rad sre­di­nom 2009., ta­ko­đer ve­ći­nom iz­gra­đe­na nov­cem EU, no Iko­tić is­ti­če ka­ko će no­vu ha­lu do­dat­no una­pri­je­di­ti i pri­la­go­di­ti po­tre­ba­ma po­du­zet­ni­ka.

“U ha­li A pros­to­ri ko­ji sto­je po­du­zet­ni­ci­ma po­čet­ni­ci­ma na ras­po­la­ga­nju su ve­li­či­ne 50 če­tvor­nih me­ta­ra i ve­ći. Iako je ci­je­na naj­ma vr­lo po­volj-

U Bi­osu je sre­di­nom 2009. otvo­re­na pr­va ha­la, ta­ko­đer iz­gra­đe­na za­hva­lju­ju­ći nov­cu Eu­rop­ske uni­je, a u sklo­pu pro­gra­ma IPA, kom­po­nen­ta IIIC, odo­bre­na je grad­nja dru­ge, mo­du­lar­ne ha­le

Be­la Iko­tić nih 10 ku­na po če­tvor­no­me me­tru, ne­kim po­du­zet­ni­ci­ma su tak­vi ure­di pre­ve­li­ki, po­go­to­vo ka­da su u pi­ta­nju IT tvrt­ke i slič­no, s jed­nim ili dvo­je dje­lat­ni­ka”, go­vo­ri Iko­tić i do­da­je ka­ko su za­to u no­voj ha­li pre­dvi­dje­li dvos­tru­ko ma­nje ure­de kao i mo­guć­nost pre­gra­đi­va­nja pros­to­ra i u tom smis­lu pri­la­go­đa­va­nja po­tre­ba­ma po­du­zet­ni­ka. Uz kon­fe­ren­cij­sku dvo­ra­nu Iko­tić is­ti­če ka­ko će do­dat­na pred­nost ha­le B bi­ti ma­li res­to­ran i te­ra­sa na kro­vu.

“U Bi­osu je iz­u­zet­no važ­no umre­ža­va­nje po­du­zet­ni­ka pa sma­tra­mo da će­mo im ti­me omo­gu­ći­ti ugo­dan pros­tor za to”, ka­že. Ha­la B po­du­zet­ni­ci­ma će po­nu­di­ti 1711 če­tvor­nih me­ta­ra ko­ris­ne po­vr­ši­ne, a pu­šta­nje u rad pla­ni- ra­no je u svib­nju 2013. Bi­os je u sklo­pu pro­jek­ta pre­dvi­dio i ra­zvoj dva no­va se­mi­na­ra za po­du­zet­ni­ke: “Za­šti­ta in­te­lek­tu­al­nog vlas­niš­tva” i “Utje­caj pris­tu­pa­nja EU na po­du­zet­ni­ke”, te vir­tu­al­ni in­ku­ba­tor ko­jim će us­lu­ge Bi­osa mo­ći po­nu­di­ti po­du­zet­ni­ci­ma ko­ji ni­su fi­zič­ki smje­šte­ni u in­ku­ba­to­ru.

“U Bi­osu se ra­zvi­ja­ju 23 tvrt­ke. Pri­je ne­go smo kre­nu­li s is­e­lja­va­njem sta­na­ra ra­di grad­nje no­vog objek­ta ima­li smo ukup­no 34 tvrt­ke. Ne­ke su, na­ža­lost, pro­pa­le, a ne­ke su us­pješ­no za­vr­ši­le pro­ces pe­to­go­diš­nje in­ku­ba­ci­je i is­e­li­le se”, na­vo­di Iko­tić i do­da­je ka­ko je si­gu­ran da će grad­njom no­ve ha­le ne sa­mo udvos­tru­či­ti pros­tor ne­go i broj no­vih po­du­zet­ni­ka.

MARKO MRKONJIĆ/PIXSELL

Be­la Iko­tić, ko­or­di­na­tor

pro­jek­ta u po­du­zet­nič­kom in­ku­ba­to­ru Bi­os

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.