Ko­mi­si­ja na­gra­di­la ino­va­tiv­ne pro­jek­te

Ove go­di­ne naj­bo­lji Šve­đa­ni, Po­lja­ci i Aus­tri­jan­ci

Poslovni Dnevnik - - EU FONDOVI -

Bruxel­les Eu­rop­ska ko­mi­si­ja na­gra­di­la je naj­i­no­va­tiv­ni­je pro­jek­te u 2012. ko­ji su su­fi­nan­ci­ra­ni iz fon­do­va EU. Naj­bo­lji­ma u pet ka­te­go­ri­ja oci­je­nje­ni su pro­jek­ti iz Šved­ske, Poljske, Aus­tri­je te dvi­je me­đu­na­rod­ne su­rad­nje. U ka­te­go­ri­ji Pa­me­tan rast na­gra­du je od­nio pro­jekt Eco Wor­ld Styria, a u ka­te­go­ri­ji Odr­ži­vi rast na­gra­đen je pro­jekt GRaBS (Gre­en and blue Spa­ce Adap­ta­ti­on for Ur­ban Are­as and Evo-towns) ko­ji je za­jed­nič­ki osmis­li­lo 14 part­ne­ra. “Ol­der pe­ople for ol­der pe­ople” pro­jekt je gru­pe sta­ri­jih gra­đa­na iz ne­ko­li­ko europ­skih ze­ma­lja na­gra­đen za Uklju­či­vi ra­zvoj, dok je Šved­ski pro­jekt SÖM “So­uth East Mal­mö” do­bio na­gra­du u ka­te­go­ri­ji Grad­ska zvi­jez­da. Za in­for­mi­ra­nje jav­nos­ti na­gra­đen je polj­ski Re­gi­onal­ni ope­ra­tiv­ni pro­gram Pod­la­skie Vo­ivo­de­ship 2007-2013. Na­gra­de Re­gi­oStars uru­či­li su po­vje­re­nik eu­rop­ske Ko­mi­si­je za re­gi­onal­nu po­li­ti­ku Jo­han­nes Hahn te pred­sjed­nik ži­ri­ja Luc van den Bran­den.

PD

Jo­han­n­nes Hahn, po­vje­re­nik za re­gi­onal­nu po­li­ti­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.