Lu­ka Plo­če u IPA Adri­ati­cu

Poslovni Dnevnik - - EU FONDOVI -

Luč­ka

upra­va Plo­če uklju­če­na je u pro­jekt Eu­rop­ske uni­je APC, u ok­vi­ru pro­gra­ma pre­ko­gra­nič­ne su­rad­nje IPA Adri­atic. Part­ne­ri na pro­jek­tu su Luč­ka upra­va Ve­ne­ci­je (Ita­li­ja), Luč­ka upra­va Igo­ume­nits (Grč­ka), Teh­no­lo­ški obra­zov­ni ins­ti­tut u Epi­ru (Grč­ka) i Na­ci­onal­no teh­nič­ko sve­uči­li­šte u Ate­ni (Grč­ka).

Cilj pro­jek­ta je raz­mje­na po­da­ta­ka uklju­če­nih luč­kih upra­va te podrška po­bolj­ša­nju MoS-a (au­to­ces­ta mo­ra) u Ja­dran­skom ko­ri­do­ru. Ka­ko pi­še Slo­bod­na Dal­ma­ci­ja, tra­ja­nje APC pro­jek­ta je 25 mje­se­ci, a uku­pan pro­ra­čun pro­jek­ta iz­no­si vi­še od 2,5 mi­li­ju­na eura, od če­ga će 85 pos­to su­fi­nan­ci­ra­ti Eu­rop­ska uni­ja.

“APC pro­jek­tom omo­gu­ću­je se uklju­či­va­nje lu­ke Plo­če u pro­ce­se su­rad­nje s dru­gim ja­dran­skim i me­di­te­ran­skim lu­ka­ma i stje­če is­kus­tvo za dru­ge pro­jek­te Eu­rop­ske uni­je. Ta­ko­đer se po­t­vr­đu­je is­prav­nost od­lu­ke o ra­zvo­ju PCS-a, pro­jek­ta luč­ko­ga in­for­ma­cij­skog sus­ta­va, ko­ji je u fa­zi ra­zvo­ja i ko­ji je kom­ple­men­ta­ran s APC pro­jek­tom”, is­tak­nuo je Sve­mir Ze­ku­lić, ko­or­di­na­tor pro­jek­ta.

PXL

Lu­ka Plo­če

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.